Dossier

Veerkracht melkkoeien

De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling door, met naast een groeiend aantal dieren per bedrijf, ook aandacht voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en milieu. Dit vraagt om goed afgestemd management. In deze context is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technische hulpmiddelen en concrete handvaten die het mogelijk maken om de gezondheidsstatus van de koeien als individu te monitoren en te kunnen sturen (managen). Dit kan met ondersteuning van (semi-) automatische gegevensverzameling en, op termijn ook automatische verwerking hiervan. Eerdere projecten rondom het meten van veerkracht bij koeien hebben indicatoren opgeleverd voor de veerkracht van koeien rondom de transitieperiode. Het doel in dit project is om de kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouders en erfbetreders (studenten), te krijgen.

Begin hier

Inhoudsopgave

De achtergrond van Veerkracht denken

Meten van Veerkracht: Kengetallen

Het management van Veerkracht

Dashboard voor melkveehouders

Perspectieven

Lopend onderzoek

Meer informatie

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Veerkracht melkkoeien? Laat een reactie achter of neem contact op.