Lectoraat

Agrarisch waterbeheer

Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Waterbeheer, Duurzame landbouw
  • Interessant voor
    Agrariërs
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Agrarisch waterbeheer van Aeres Hogeschool richt zich op kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied. Het lectoraat wil agrariërs inzicht geven en hen de mogelijkheid geven om het waterbeheer van hun eigen percelen te regelen zodat ze de productieomstandigheden in stand kunnen houden en verbeteren. Het lectoraat wil zo een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw. Lector is Wolter van der Kooij.

Na zijn studie Cultuurtechniek bij Wageningen University is Wolter van der Kooij gepromoveerd op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Binnen Aeres Hogeschool Dronten was hij jaren docent in deze vakgebieden. Daarna werd ik teamleider geweest van verschillende docententeams, heeft hij de afstudeerfase gecoördineerd, was hij verantwoordelijk voor vele accreditaties en is hijhogeschoolcoördinator kwaliteitsmanagement. Daarnaast is Van der Kooij vele jaren bestuurder geweest van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland.Met het nieuwe lectoraat Agrarisch waterbeheer wil van der Kooij zicht richten op kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied. Met het lectoraat wil hij een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw door (toekomstige) agrariërs te stimuleren om zelf maatregelen te nemen door hen inzicht te geven in de gevolgen van hun werkzaamheden. Door agrariërs de mogelijkheid te geven om het waterpeil van hun eigen sloten te regelen en hen inzicht te geven in de waterkwaliteit van hun sloten verwacht ik dat zij hun handelen zullen aanpassen. Door vervolgens best practices met elkaar te laten delen en in het onderwijs in te brengen, verwacht hij dat er veranderingen zullen optreden. Van der Kooij is er van overtuigd dat de focus moet liggen op het stimuleren van goed handelen en niet op het afstraffen van fout handelen.

Lectoraat Agrarisch Waterbeheer

Klimaatverandering leidt tot meer weersextremen, waardoor er in toenemende mate sprake is van periodes met wateroverlast en droogte. Met name de landbouwsector ondervindt hier de gevolgen van. Door bodemverbetering en het creëren van meer waterberging kunnen de negatieve effecten deels worden ondervangen. Door agrariërs hierin inzicht te geven en hen de mogelijkheid te geven om het waterbeheer van hun eigen percelen te regelen wil het lectoraat bijdragen aan het instandhouden en verbeteren van de productieomstandigheden.Daarnaast is er in Nederland nog steeds sprake van grond- en oppervlaktewatervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De landbouwsector is hier, voor een belangrijk deel, verantwoordelijk. Door agrariërs inzicht te geven in de effecten van hun handelen, wil het lectoraat hen stimuleren tot maatregelen die minder vervuiling tot gevolg hebben. Door dit vervolgens uit te dragen wil het lectoraat gedragsverandering binnen de sector stimuleren en een bijdrage leveren aan de realisatie van een duurzame landbouw.Het lectoraat is de verbinding tussen de landbouwpraktijk en Aeres Hogeschool. Studenten en onderzoekers kunnen worden ingezet op projecten en de landbouwpraktijk levert reële en actuele informatie voor het onderwijs. Het lectoraat wil graag samenwerken met hen die door verbetering van het waterbeheer een bijdrage willen leveren aan een duurzame landbouw.