Lectoraat

Duurzaam Bodembeheer Van Hall Larenstein

Samenvatting
 • Regio
  Nederland
 • Onderwerp
  Bodem, Ecosysteemdiensten, BIodiversiteit
 • Interessant voor
  Agrariers, Beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein wil een bijdrage leveren aan het anders kijken naar en beheren van de bodem. Versterking van bodemkennis en -kunde is belangrijk. Daarnaast houdt het lectoraat zich bezig met met onderzoeksamen met docenten en studenten enmet onderzoekers en mensen uit de praktijk, zoals de leden van het Kennisconsortium Bodem. Lector is Emiel Elferink.

Emiel Elferink studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege zijn interesse in duurzaamheidsproblemen met betrekking tot landbouw en voedselproductie koos hij voor de afstudeerrichting Energie- en Milieuwetenschappen gaan doen. Daarna verrichtte hij promotieonderzoek naar de duurzaamheid van dierlijke voedselproductie.In de verschillende soorten onderzoek en projecten die daarna volgden was de rode draad vooral integraal werken, door: onderwerpen en thema’s inhoudelijk aan elkaar te knopen, samen te werken met andere disciplines en bedrijven en samen met opdrachtgevers naar integrale oplossingen te zoeken.

De focus in zijn werk kwam daarbij steeds meer op het grensvlak van landbouw, biobased en bodem te liggen. Bij Bioclear kreeg hij in 2014 de mogelijkheid om dit werk verder te brengen en te verbreden met de microbiologische aspecten van de bodem en de rol van de bodem in de Biobased Economie.

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

De bodem vormt letterlijk het fundament voor ons bestaan. Het biedt ons vele diensten, we slaan er water in op, het heeft een zelfreinigend vermogen, we bouwen er onze huizen op en een gezonde bodem is de basis waarop we gewassen kunnen verbouwen en de natuur kan floreren. En ondanks dat Delta’s zoals Nederland, de meest vruchtbare en biodiverse gebieden zijn, zijn het ook de meest dicht bevolkte. Hierdoor zijn er conflicterende ruimteclaims voor natuur, recreatie, waterhuishouding, infrastructuur en wonen en is de druk op bodems om voldoende voedsel te produceren hoog.

Door intensieve landbouw, het gebruik van zware landbouwmachines en het veronachtzamen van de relatie tussen grondsoort en gewas, putten we de bodem uit. Dat heeft weer zijn keerzijde voor milieu, mens en dier. Er ligt daarom een grote (onderzoeks)uitdaging om het bodembeheer economisch maar ook ecologisch weer “gezond” te maken. Dit vergt enerzijds een integrale aanpak en anderzijds een krachtenbundeling van onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Associate lectoraat Organic matter for soil fertility and functionality

Het associate lectoraat Organic matter for soil fertility and functionality is gericht op een alternatieve klimaatbestendige landbeheerstrategie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en verhoging van de functionaliteit en veerkracht van landbouwbodems, met speciale aandacht voor veengronden. De onderzoekslijn van dit associate lectoraat maakt deel uit van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Associate lector is Valentina Sechi. Bij Van Hall Larenstein coördineert ze onderzoeksactiviteiten en voert die uit binnen het EU-Interreg-project Carbon Connects (Cconnects), waarin door middel van een veldlabsetting wordt onderzocht hoe landbouw op natte gronden in drooggelegde veengebieden verduurzaamd kan worden.

De hoofdactiviteiten zijn:

 1. testen van verschillende beheerstrategieën ter beperking van bodemaantasting (met name bodemerosie en verlies van organisch materiaal);
 2. kwantificeren van het effect van duurzaam landbeheer op de beperking van klimaatverandering;
 3. onderzoeken van het verband tussen bodem- en waterbeheer en -kwaliteit;
 4. onderzoeken hoe de biodiversiteit en functionaliteit van de bodem kunnen worden behouden en vergroot met klimaatbestendige praktijken.

(Bron foto: Shutterstock)