Lectoraat

Innovatie & Groenstedelijke Ruimte

Samenvatting
  • Onderwerp
    Het Lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte houdt zich bezig met het vormgeven van de groenstedelijke ruimte met drie aandachtsgebieden: klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Lector is Gideon Spanjar.
Bekijk de bronnen
De groenstedelijke ruimte is een onmisbare schakel om de stad toekomstbestendig te maken voor klimaatverandering en in te spelen op de veranderende behoefte van mensen. Het lectoraat speelt hier op in door een verkennende rol te spelen bij het ontwerpen en monitoren van experimentele gebiedsontwikkelingen en het innoveren van bijbehorende governance arrangementen.

Gideon Spanjar  is sinds 1 oktober 2020 als lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte verbonden aan Aeres Hogeschool Almere. Het Lectoraat houdt zich bezig met het vormgeven van de groenstedelijke ruimte met drie aandachtsgebieden: klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.  . Spanjar is daarnaast parttime als projectleider en senior onderzoeker verbonden aan de lectoraten Bouwtransformatie en Water in en om de Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als projectleider van het Europese project Cool Towns werkt hij aan het klimaatbestendig maken van steden en als projectleider van Sensing Streetscapes hoe eye-tracking technologie ingezet kan worden om ontwerpoplossingen voor binnenstedelijk bouwen met een menselijk maat te testen.

Spanjar is gepromoveerd aan de universiteit van Essex op het gebied van Urban Ecosystem Services Assessments (UESA) – governance en inrichting van een gezonde en leefbare leefomgeving. Van 2016 tot de zomer 2020 was hij als kwartiermaker belast met het mede opzetten van het thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling voor het HvA Centre of Urban Governance and Social Innovation. Daarnaast werkte hij als senior onderzoeker samen met de gemeente Amsterdam aan integrale aanpak van opgaven en innovatie van participatietrajecten bij de planvorming van de Ontwikkelbuurten.

Naast zijn werk als lector werkt Spanjar als associate fellow werkzaam voor Centre for Econics and Ecosystem Management – een onderzoeksinstituut op het gebied van adaptief management van ecosystemen. Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van Rooilijn – een Nederlands platform voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening.

Lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte

Almere ontwikkelt de komende jaren in rap tempo nieuwe woonmilieus en gaat ook de hoogte in. De Floriade dient bijvoorbeeld na de expo in 2022, een state of the art stadswijk te worden. In 2030 zijn er in Almere volgens de Woonvisie 2020-2030 (concept) tussen de 17.500 en 24.500 woningen nodig en tegelijkertijd is er het streven om het groene karakter van de stad te behouden. Het is dan van belang om een hoogwaardig groen netwerk te ontwikkelen dat volledig is geïntegreerd met wonen en werken. De groenstedelijke ruimte is een onmisbare schakel om  in te spelen op de veranderende behoefte van mensen. Hittegolven en plensbuien wisselen elkaar namelijk af en hebben een impact op vitale plekken in de stad, zoals bedrijventerreinen en woon, winkel- en stationsgebieden.

Klimaatverandering roept op tot circulair gebruik van grondstoffen en kringlopen lokaal te sluiten. Innovatieve groene ruimtes kunnen met verschillende ecosysteem diensten de circulaire economie echt aanjagen. Aansluitend laat de Covid-19crisis bij mensen een toenemende behoefte zien om de natuur dichtbij te hebben. Daarvoor moeten we groene initiatieven ontwikkelen die samengaan met woningbouw en de andere opgaven van de stad. Het maakt het experimenteren met inventieve interventies noodzakelijk.

Het lectoraat speelt hier graag op in door een verkennende rol te spelen bij het ontwerpen en monitoren van experimentele gebiedsontwikkelingen en het innoveren van bijbehorende governance arrangementen.

Het lectoraat richt zich op vragen als:

  • Wat voor (economische) waarden kan de groenstedelijke ruimte voor de mens vertegenwoordigen om de leefbaarheid te verbeteren?
  • Hoe kunnen kansrijke klimaatadaptatiemaatregelen ontwikkeld, gemonitord en opgeschaald worden?
  • Hoe kan de stad als ecosysteem fungeren en kan ontwikkeling van biodiversiteit samengaan met een scala aan functies bovengronds en drukte in de ondergrond?
  • Hoe kan de circulaire economie lokaal aangejaagd worden met inzet van de (groene) buitenruimte?

Samen met de studenten van de opleidingen Aarde & Klimaat, Duurzame Bedrijfskunde, Toegepaste Biologie en Geo Media & Design onderzoeken we op welke wijze de groenstedelijke ruimte meer van waarde kan zijn voor bewoners en werkenden. Het lectoraat werkt nauw samen met diverse praktijkpartners waaronder de Gemeente Almere, Provincie Flevoland en kennisinstituten zoals het Centre of Expertise Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam.