Lectoraat

Precisielandbouw & Smart Farming

Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat Precisielandbouw onderzoekt hoe we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Lectoren zijn Corné Kocks en Corné Kempenaar.
Bekijk de bronnen
De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering.

Dr. Ir. Corné Kocks

Corné Kocks werkt als lector Precisielandbouw / Smart Farming nauw samen met de Wageningen UR en het bedrijfsleven. Hij doet samen met collega lector Corné Kempenaar het onderzoek naar Precisielandbouw. Kocks heeft zowel een zeer praktische als een wetenschappelijke achtergrond in de akkerbouw en voedergewassen. Hij is opgegroeid op een loon-/akkerbouwbedrijf. En heeft de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen afgerond, waarna hij doorstudeerde in Wageningen op het gebeid van Plantenziektekunde en Landbouwplantenteelt. Hij is gepromoveerd op ruimtelijk afhankelijke statistiek dat hem nu weer goed van pas komt in zijn werk als lector.

Naast zijn functie als lector is Kocks ook de teamleider van het team Praktijkgericht Onderzoek en is hij eindverantwoordelijk voor het Centre of Expertise Open Teelten.

Dr. Ir. Corné Kempenaar

Corné Kempenaar is sinds 1 september 2012 lector Precisielandbouw/ Smart Farming in Dronten. Daarnaast werkt Kempenaar als senior onderzoeker Precisielandbouw bij Wageningen UR Plant Research International. Hij is wereldwijd bekend als een gerenommeerd onderzoeker en hij heeft een breed expertise gebied.

Sleutelwoorden in zijn onderzoek zijn precisielandbouw, epidemiologie, milieueffect, agrarische productiesystemen, agro-ecologie, beslissingsondersteunende systemen en pesticiden. Momenteel richt zijn werk zich op projecten rond geïntegreerde gewasbescherming en onkruidbestrijding. Ook de MLHD-methode, Smart Farming, duurzaam onkruidbeheer, verhardingen, duurzaam terreinbeheer en de Potato GAP China hebben een grote rol in de projecten. De samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Wageningen UR is hierbij van grote toegevoegde waarde.

Lectoraat Precisielandbouw

Om duurzaam te kunnen produceren, zijn de juiste maatregelen nodig. Op de juiste plaats en op het juiste moment. Want: kunnen we maïs laten groeien, telen en verwerken zonder te veel hulpmiddelen te gebruiken? Dat is één van de vele vragen die spelen binnen het lectoraat Precisielandbouw.

Het lectoraat Precisielandbouw richt zich op:

  • Ontwikkeling van kennis die nodig is om precisielandbouwtechnologie te integreren in bedrijfsvoering (intelligentie)
  • Extractie van kennis uit de geo-informatie en diergedraginformatie die wordt vastgelegd binnen bedrijven die werken met precisielandbouwtechnologie

Duurzaam produceren

Dit lectoraat kijkt zowel naar de akkerbouw als veehouderij. Voor beide sectoren geldt de wens voor een minimale en slimme input om tot maximaal rendement te komen. De akkerbouw richt zich vooral op strategische keuzes rond het bouwplan en daarnaast op het duurzaam telen van de gewassen.

Bij de veehouderij draait het vooral om bewustwording en de ontwikkeling van de teeltkeuze. Een belangrijk onderdeel daarbij is het optimaliseren van koemanagement, ook wel smart precision dairy farming genoemd.

Samenwerkende sectoren

Daarnaast kijken we naar welke sectoren kunnen bijdragen aan een integrale benadering van precisielandbouw. Hoe kunnen ICT, techniek, biologie, onderzoek, onderwijs én het bedrijfsleven samenwerken om de landbouw te verbeteren?

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).