Meerjarige Missie­gedreven Innovatie­programma's (LNV-MMIPs)

Over de LNV-MMIPs

Inhoudsopgave
Grote opgaven als klimaat, voedsel en biodiversiteit bepalen de kennis- en innovatieagenda van het Ministerie van LNV. Voor vier thema’s, waarin publieke waarden leidend zijn, werkt het ministerie, naast de topsectoren missies, met speciale LNV-missiegedreven innovatie programma’s (MMIPs): Landnatuur, Landelijk Gebied, Internationale Voedselzekerheid, en Welzijn Gezelschapsdieren. Innovatieve ideeën, onderzoeksprojecten en resultaten van deze MMIPs worden hier op Groen Kennisnet gedeeld.

MMIP Landnatuur

Het in 2019 verschenen rapport van het VN biodiversiteitspanel IPBES laat zien dat wereldwijd de kwaliteit van ecosystemen sterk achteruit gaat. Dit tast uiteindelijk de basis van ons leven aan en brengt het zelfs in gevaar. Dat gebeurt ook in Nederland, blijkt uit de zes-jaarlijkse rapportages van de Vogel- en Habitatrichtlijn over de stand van soorten in Nederland, en andere publicaties zoals de Balans van de Leefomgeving. Niet alleen zijn er gaten geslagen in ons ecosysteem en is de biodiversiteit in Nederland achteruit gehold, ook is onze ecologische voetafdruk veel te groot: de belasting van onze productie en consumptie op natuur en milieu.
Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock
Bron foto: Feng Yu, Vliegende ganzen (Shutterstock license)

De MMIP Landnatuur richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het bevorderen van innovatie om oplossingen aan te dragen voor deze vraagstukken. De missie van het programma luidt dan ook: 100% doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland en een halvering van de Nederlandse voetafdruk naar 3,4 global ha per persoon in 2050. MMIPs werken met een Theory of Change. Dit is een model dat schematisch aangeeft welk soort kennis, onderzoek en innovatie er nodig is om uiteindelijk de missie zoals hierboven gesteld, te behalen. Het model dient als leidraad om de kennisprogrammering van de MMIP Landnatuur vorm te geven, en om van de output van projecten naar gewenste impact te komen. De Theory of Change voor de MMIP Landnatuur met een nadere omschrijving van de doelen en de missie vindt u hier. Om de missie de behalen, is kennis en innovatie op drie deelthema’s nodig:

  1. Kennis over ecologisch herstel, verbetering en versterking van natuur in beschermde gebieden (NNN en N2000-gebieden);
  2. Kennis over het integreren van biodiversiteit in andere maatschappelijke domeinen;
  3. Kennis over het verkleinen van de omvang en/of impact van de ecologische voetafdruk.

Projecten MMIP-LNV Landnatuur in de spotlight

De projecten van het MMIP-LNV programma Landnatuur worden uitgelicht in dit blok. Er zijn ook gerelateerde projecten in het KB-programma Natuurinclusieve transities en bij de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.