Nieuws

Een duurzaam evenwicht voor stikstofemissies

Samenvatting
  • Onderwerp
    Duurzaam Evenwicht Stikstofemissies
  • Interessant voor
    Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Multifuntionele Landbouwer, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Om uit de stikstofcrisis te komen, zal er flink geïnvesteerd moeten worden, stellen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland in het versnellingsrapport stikstofemissies. Samen doen ze een voorstel om de uitstoot van stikstof drastisch af te laten nemen.

Het terugdringen van stikstofuitstoot ligt politiek gevoelig omdat de belangen van de landbouwsector en de belangen van de natuur lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarom is het bijzonder dat deze zes organisaties samen met een rapport komen hoe ze de aanpak van de stikstofcrisis voor zich zien.

Reductie stikstofemissie

Opvallend is dat deze organisaties pleiten voor een hogere reductie dan dat in de stikstofwet staat. Het plan is dat er in 2030 een stikstofreductie van 40% gerealiseerd is. Hier tegenover staat dat er serieuze investeringen gedaan worden om de landbouw te verduurzamen en moderniseren. Ook voor het herstel en de versterking van natuur moet volgens het versnellingsrapport budget vrijgemaakt worden. De organisaties schatten in dat hun voorstel € 1,7 miljard per jaar zal kosten. De kosten van het niet nemen van deze maatregelen liggen volgens de organisaties vele malen hoger.

Wat er precies aan maatregelen moet komen om deze reductie te realiseren hebben de organisaties in grote lijnen op papier gezet. Twee derde van de reductie zal door innovatieve stalsystemen, extensivering en managementmaatregelen worden gerealiseerd. Ook staan er maatregelen in het versnellingsrapport zoals een stoppersregeling en het verplaatsen van bedrijven op vrijwillige basis. Een gedetailleerder overzicht van de voorgestelde maatregelen vind je in het versnellingsrapport.

Volgende stappen

Nu de landelijke politiek met elkaar om tafel zit liggen er kansen voor het aanpakken van de stikstofproblematiek. De zes organisaties spelen daar slim op in door juist nu met een versnellingsvoorstel te komen. En doordat het zowel natuur- als landbouworganisaties zijn dit voorstel doen straalt het bovendien een breed draagvlak uit. Zelf geven ze aan dat het zaak is om deze plannen door te laten rekenen en om het plan voor te leggen aan de Raad van State.

Reflectie door het PBL

Op verzoek van het ministerie van LNV is het versnellingsrapport door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onder de loep genomen. PBL is kritisch over de inzet en haalbaarheid van de gestelde plannen. Met name het door elkaar gebruiken van de termen stikstofemissie en stikstofdepositie zorgt volgens het PBL voor een onjuist beeld. Het PBL is wel erg te spreken over een aantal bouwstenen die de organisaties naar voren geschoven hebben, zoals de gebiedsgerichte aanpak, versterking van natuur en het meersporenbeleid. De reflectie van het PBL is hier te lezen.

(Bron foto: Shutterstock)

Bronnen

(4)