Nieuws

10 % minder ammoniakuitstoot in landbouw

Bij het uitrijden van mest op grasland is de uitstoot van ammoniak 10% lager dan gedacht. Dat blijkt uit nieuwe analyse van 160 ammoniakproeven met een verbeterde rekenmethode door Wageningse onderzoekers.

Dat de stikstofuitstoot lager uitvalt dan verwacht, was vorig jaar al bekend voordat de Raad van State het PAS-beleid afschoot, schrijft Wagenings Universiteitsblad Resource. Maar voordat de onderzoekers de resultaten konden publiceren in het tijdschrift Soil Use and Management, moest het onderzoek eerst door vakgenoten onder de loep genomen. Resource gaat in een artikel in op dit onderzoek en legt uit hoe ammoniakemissie berekend wordt.

Metingen

Om de ammoniakemissie te berekenen wordt veldonderzoek uitgevoerd volgens de Integral Horizontal Flux-methode die ook in andere landen wordt toegepast. De mest wordt daarbij uitgereden in een cirkel met een diameter van 50 meter. Midden in de cirkel staat een mast die ammoniakconcentraties meet op verschillende hoogtes. En ver buiten de cirkel staat nog een mast die de achtergrondconcentratie van de ammoniak in de lucht meet.

Omdat er de afgelopen jaren kritiek geuit werd op de betrouwbaarheid van de berekening van de ammoniakemissies, hebben de onderzoekers de onderzoeksresultaten opnieuw onder de loep genomen. De conclusie was dat de methode wel deugde. Maar nadat ze cijfers opnieuw onder de loep namen, zagen ze dat de berekening beter kon. 160 ammoniakproeven werden opnieuw geanalyseerd met als resultaat dat ze op een 10% lagere ammoniakemissie in het veld uitkwamen.

Emissiearm bemesten

Als melkveehouders mest op het land brengt met een zodenbemester, is de emissiefactor niet 19% maar circa 17%, zegt onderzoeker Jan Huijsmans in het artikel. En bij bovengronds mest uitrijden is de emissiefactor 63% in plaats van 70%. Die cijfers kloppen alleen als boeren zich bij het emissiearm bemesten aan de regels houden.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(1)