Nieuws

2 miljard voor een weerbare landbouw

Met een begroting van 2 miljard wil het ministerie van LNV werken aan een weerbare en duurzame landbouw. Er is geld uitgetrokken voor onder meer de aanpak van de stikstofproblematiek, versterking van de marktpositie van boeren en voor kennisontwikkeling.

De landbouwbegroting - zoals die op Prinsjesdag 25 september 2020 is gepresenteerd - heeft een omvang van € 2 miljard voor 2021. Dat is meer dan vorig jaar toen de begroting een omvang van € 1,4 miljard had. De begroting bouwt voort op het in 2018 ingezette beleid toen de minister de landbouwvisie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. presenteerde waarin kringlooplandbouw centraal staat. Er is geld uitgetrokken voor verduurzaming van de landbouw, versterking van de positie van de boer en voor de aanpak van de stikstofcrisis. Om doelen te bereiken investeert het kabinet in kennisontwikkeling. Kennis wordt vanaf 2021 ontsloten via het vernieuwde Groen Kennisnet.

Stikstof

Om de stikstofdepositie te verlagen wil het rijk investeren in efficiënte bronmaatregelen zoals meer weidegang, betere stallen, beter voer. Voor de landbouw komen er financiële regelingen en subsidies voor boeren die willen omschakelen naar meer duurzame landbouw en voor boeren die willen stoppen. Het doel is dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft. Daarnaast wil het kabinet investeren in natuurherstel. Vanaf 2021 tot en met 2030 komt extra geld beschikbaar, oplopend tot jaarlijks € 300 miljoen. 

Marktpositie ondernemers

Het kabinet wil ook de marktpositie van agrarisch ondernemers versterken. Werken aan een toekomstbestendige landbouw kan alleen als de boer een eerlijke en redelijke prijs krijgt voor het voedsel dat hij of zij produceert. Daarvoor wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om oneerlijke handelspraktijken te verbieden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet via een monitor inzichtelijk maken hoe de prijsvorming van producten zich ontwikkelt. Zo krijg je inzicht in knelpunten. En het ministerie wil met een Ondernemersagenda komen. Die agenda moet bevorderen dat ondernemerschap gestimuleerd wordt, dat publieke diensten beloond worden en dat de marktmacht van boeren versterkt wordt.

Eiwitstrategie

Om de diervoerdersector minder afhankelijk te maken van importstromen, zal de minister eind 2020 de Nationale Eiwitstrategie presteren. Doe van die strategie is dat Nederland en Europa zich meer inzetten om zelf eiwitrijke gewassen te telen. daarnaast zet het ministerie - passend in de visie op kringlooplandbouw - in op het verkrijgen van eiwit uit reststromen van verschillende bronnen zoals bietenblad, bierbostel, keukenafval en meer.

Kennisontwikkeling

In 2021 is er extra aandacht voor valorisatie en implementatie van kennis door onder andere het programma Kennis op Maat, een versterkte betrokkenheid van de onderwijsinstellingen, het opstarten van Living Labs en Communities of Practice (CoP). Er is een budget van € 23,9 mln.voor diverse gesubsidieerde activiteiten op het terrein van kennisverspreiding en groen onderwijs

Het idee is dat betere en snellere ontsluiting van kennis kan bijdragen aan de omslag van een toekomstbestendige landbouw of kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Voor een betere kennisontsluiting wordt het programma Innovatie op het boerenerf verder uitgerold. Voor dat programma is € 13 miljoen beschikbaar, aldus de begroting. De kennis moet medio 2021 ontsloten worden via het vernieuwde Groen Kennisnet.

Om nieuwe kennis te toetsen op haalbaarheid in de praktijk, zullen er voor 5000 agrarische ondernemers vouchers beschikbaar komen waarmee ze bedrijfsadviseurs kunnen inschakelen of deel kunnen nemen aan cursussen op het terrein van stikstof, klimaat en kringlooplandbouw.

GroenPact

Met het Groenpact (derde fase 2021–2022) werkt het ministerie met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen samen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, vernieuwing van het onderwijs en innovaties in de praktijk. De maatschappelijke opgaven, in het bijzonder de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven, zijn hierbij leidend. GroenPact zal in in 2021 meer aandacht besteden aan jongerenparticipatie en de bijdrage van docenten aan de transitieopgaven. Hiervoor is in 2021 € 4,7 mln. beschikbaar.

Voor de ontwikkeling van kennis en praktijkgerichte innovaties worden opdrachten uitgezet bij kennisinstellingen, anders dan Wageningen Research, die ook bijdragen aan de missies van het thema Landbouw, Water en Voedsel. Het gaat hierbij om projecten die onderbouwd beleid mogelijk maken, die knelpunten in de beleidsuitvoering op lossen en perspectiefvolle oplossingsrichtingen aandragen. Het budget daarvoor bedraagt in 2021 € 14,4 miljoen.

(Bron foto: Pxhere)