Nieuws

2e Praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant

Handen met Grond - Julija Sapic via Shutterstock
Bron foto: Julija Sapic, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Regio
    Noord-Brabant
  • Onderwerp
    praktijkdag leve(n)de bodem
  • Interessant voor
    akkerbouwers, tuinders
Bekijk de bronnen
Op 20 september 2022 organiseerden WUR Open Teelten en Delphy een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Tijdens deze dag werden resultaten besproken van praktijkdemo’s uit het project Leve(n)de Bodem Brabant. Daarnaast was er ruimte voor de workshops en presentaties van andere praktijkgericht onderzoeksprojecten. De oogst van deze praktijkdag is nu digitaal beschikbaar

In het kader van het onderzoeksproject project Leve(n)de Bodem Brabant zijn op zes bedrijven demovelden aangelegd. Het doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in factoren rondom bodemvruchtbaarheid. Met de uitkomsten hopen de deelnemers kennis op te doen zodat percelen ook in de toekomst duurzaam beheerd kunnen worden. De maatregelen die in deze demovelden zijn genomen zijn onder andere grondbewerking (NKG vs. Ploegen), groenbemesterkeuze en toepassing van bodemverbeteraars. Tijdens de praktijkdag werden de eerste resultaten van dit project met posters gepresenteerd.

Praktijkgericht Onderzoek

Naast aandacht voor de resultaten van het project Leve(n)de bodem was er ook ruimte voor presentaties van andere onderzoeksprogramma’s. Zoals de presentatie van onderzoeker Gerard Korthals. Hij ging dieper in op de toepassing van Bokashi, een maatregel die op dit moment sterk in sterk in de belangstelling staat.

De presentaties van Oscar Schouwmans en Milan Franssen gingen in op meetmethoden die de kwaliteiten organische (rest)stromen beschrijven en inzicht geven in de werking van stabiele organische stoffracties in de bodem. De tools ontwikkeld in het project “Beter Bodembeheer” zijn daarbij een mooi instrument voor een ondernemer om te sturen op organische stof bemesting.

Tijdens de dag is veel kennis uitgewisseld tussen onderzoek en praktijk. Een uitgebreid verslag en de presentaties van de 2e praktijkdag zijn te vinden op GroenKennisnet.