Nieuws

40% van de agrarische bedrijven haalt inkomsten uit verbreding

Steeds meer agrarische bedrijven hebben een aanvullende inkomstenbron uit nevenactiviteiten, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij alle vormen van verbreding was de afgelopen vijf jaar een stijging te zien. Die stijging was het grootst bij bedrijven die duurzame energie produceren als nevenactiviteit.

Het aantal agrarische bedrijven dat een aanvullende inkomstenbron heeft is sinds 2016 van 14.000 gestegen tot 22.000 in 2020. Dat is een toename van 60% schrijft het CBS die die cijfers baseert op de Landbouwtelling. Uit het bericht van CBS blijkt dat 42% van de bedrijven een of meer verbredingactiviteiten heeft ontplooid. Meer dan een derde van de bedrijven heeft meer dan een aanvullende inkomstenbron. Het aantal bedrijven dat zich toelegt op de productie van duurzame energie voor derden is het hardst gegroeid. In 2020 warden dat er 3500, ongeveer drie keer zoveel dan in 2016.

Nevenactiviteiten

Er zijn verschillende nevenactiviteiten die agrarische bedrijven kunnen ontplooien: verkoop aan huis, zorglandbouw, productie van duurzame energie of natuur- en landschapsbeheer bijvoorbeeld. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer blijft in aantal de grootste verbredingsactiviteit, aldus het CBS, met 8200 bedrijven in 2020, 55% meer dan in 2016. 7200 bedrijven verkopen producten aan consumenten of levert direct aan horeca en detailhandel.

Omzet

Niet alleen zijn er steeds meer bedrijven met nevenactiviteiten. Ook het aandeel in de omzet neemt toe. Zo haalde in 2020 19% van de bedrijven met verbreding meer dan de helft van de omzet uit die verbredingsactiviteiten. Vier jaar eerder was dat percentage nog 8%. In alle provincies zie je een toename van het aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten, maar er zijn wel verschillen. Zo haalt in Friesland 10% van de bedrijven meer dan de helft van de omzet uit verbredingsactiviteiten, terwijl dat percentage in Noord- en Zuid-Holland 23% is.

Verbredingsactiviteiten komen in alle economische grootteklassen van bedrijven voor. Maar het percentage bedrijven met het aandeel verbrede landbouw in de omzet van meer dan de helft is het grootst bij de bedrijven met de kleinste economische omvang (tussen € 3000 en  € 25000).

(Bron foto: WUR Eddy Teenstra)