Nieuws

60 beschermde planten- en diersoorten in de stad

In de stad komen 60 soorten beschermde of bedreigde planten- en diersoorten voor. Sommige soorten hebben een ongunstige staat van instandhouding. Gemeenten, die een rol spelen kunnen maatregelen nemen voor bescherming van deze soorten.

In 2013 is een inventarisatie uitgevoerd om te onderzoeken welke van de circa 31.000 Nederlandse soorten planten en dieren bij voorkeur in stedelijk gebied voorkomen. Daarna is als aanvulling in 2014 een nadere analyse waarbij vooral gekeken werd naar de voorkeur van in het stedelijk gebied voorkomen bedreigde soorten. De nadruk lag daarom op soorten die onder de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn vallen (VHR-soorten) en soorten die op de Rode Lijst staan (RL-soorten). Het rapport 'Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad' geeft het resultaat van die studie.

Zeldzame soorten

Uit dat rapport blijkt dat in het stedelijk gebied 60 soorten voorkomen die tot de VHR- of RL-soorten gerekend worden: 22 planten, 3 vlinders, 1 vis, 1 amfibie, 2 reptielen, 25 vogels en 6 zoogdieren. Van de 25 vogels op de lijst betreft het tamelijk algemene soorten. De huismus is de enige soort die ook op de rode lijst voorkomt. Bij de 22 planten gaat het wel om zeldzamere soorten, maar een groot deel ervan is waarschijnlijk ingezaaid in bermen of op rotondes.

Verspreiding

Het rapport geeft per soort in bijlagen kaartjes met de verspreiding van de soorten. Sommige soorten planten hebben en slechte staat van instandhouding. Het rapport noemt aardbeiganzerik, akkerandoorn, wilde averuit/duinaveruit, schijnraket, sleedoornpage, iepenpage, kleine parelmoervlinder, muurhagedis, ringslang, laatvlieger, konijn, egel, wezel en ondergrondse woelmuis.

Tuintelling

Naast deze beschermde soorten, worden veel meer soorten in het stedelijk gebied gevonden, zo blijkt uit Jaarverslag van de Jaarrond Tuintelling 2016. Uit dat verslag blijk dat de 7500 deelnemers aan dit project in 2016 in 735 verschillende soorten hebben waargenomen. Daaronder zijn 224 verschillende vogelsoorten. Er zijn in 2016 meer dan 50.000 tellingen ingevoerd in meer dan 10.000 hectare aan tuinen.

(Bron foto: Pixabay)