Nieuws

74 beslisondersteunende hulpmiddelen in de melkveehouderij

In de Nederlandse melkveehouderij zijn er veel beslisondersteunende hulpmiddelen beschikbaar, vooral op gebied van gewasproductie of mineralen en mest. Maar veel van die hulpmiddelen sluiten niet goed aan bij de eisen van de gebruiker. De invoer is te ingewikkeld, of mogelijkheden zijn beperkt.

Beslisondersteunende hulpmiddelen (OBH) kunnen melkveehouders, loonwerkers en adviseurs ondersteunen bij praktische vragen. Zo is er de OogstWijzer voor maïs, of de Kringloopwijzer. Om een beeld te krijgen van de behoefte aan OBH, de beschikbaarheid en het gebruik, is een verkennend onderzoek uitgevoerd. De onderzoekers hebben gekeken welke hulpmiddelen er zijn, hoe ze gebruikt worden en of ze voldoen aan de wensen van de gebruikers.

Hulpmiddelen

In het onderzoeksrapport Beslisondersteunende hulpmiddelen voor de ruwvoerproductie in Nederland worden 74 hulpmiddelen genoemd, waaronder 40 echte beleidsondersteunende hulpmiddelen, 18 digitale handboeken en 16 praktische hulpmiddelen. Het gaat om hulpmiddelen gericht op gewasproductie, mineralen en mest, bodem, voerbehoefte, rendement of emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

De meeste hulpmiddelen (38%) richten zich op gewasproductie, vooral op de productie van gras of maïs. Daarnaast zijn er veel hulpmiddelen (24%) die je kunt inzetten bij bemesting of bodembeheer.

Via een enquête en workshop hebben de onderzoekers geïnventariseerd hoe tevreden gebruikers zijn. Hoe gebruiken ze de OBH's? En sluiten de OBH's aan bij de wensen en behoeftes van de gebruikers? Uit die inventarisatie kwam naar voren dat de gemiddelde gebruiker maar 30% van de hulpmiddelen gebruikt. Maar over de gebruikte hulpmiddelen waren 86% van de gebruikers tevreden.

Aanbevelingen

Toch komende onderzoekers nog wel met een aantal aanbevelingen. Veel van de huidige OBH's voldoen niet goed aan de eisen van data en informatieverwerking van de eindgebruiker. Data-invoer is bijvoorbeeld te ingewikkeld en instrumenten zijn statisch terwijl een interactieve opzet behulpzaam zou zijn. Ook geografische modules ontbreken soms en het is soms onduidelijk op welke tijdstermijn OBH's betrekking hebben.

Om het gebruik en de tevredenheid van de over OBH's in toekomst te verbeteren, zullen ontwikkelaars meer naar wensen en behoeftes van de praktijk moeten kijken. Dat kan de gebruikers er tijdens de ontwikkeling nauw bij te betrekken. Daarnaast zal toetsing en scholing tot groter bekendheid bij eindgebruikers leiden waardoor het gebruik ook verbeterd.

(Bron foto: Shutterstock)