Nieuws

De kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is zeer goed maar staat wel onder druk, aldus een rapport van het RIVM. Van de ruim 200 drinkwaterwinningen in Nederland zijn meer dan helft in gevaar, niet alleen verontreinigingen maar ook extreme droogte vormen een bedreiging.

Van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn er 135 in gevaar, meldt het RIVM in het rapport 'Staat drinkwaterbronnen'. Bij die 135 winningen werden probleemstoffen aangetroffen, zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, bodemverontreinigingen of resten van humane of diermedicijnen. Daarnaast hebben de droge zomers van 2018 en 2019 duidelijk gemaakt dat de waterbeschikbaarheid bij innamepunten onder druk kan komen te staan. Juist het gebrek aan water zorgt ervoor dat de concentraties vervuilende stoffen hoger zijn. Drinkwaterbedrijven moeten zich dan meer inspannen om schoon drinkwater te kunnen leveren.

Kaderrichtlijn Water

Voor de productie van drinkwater zijn drinkwaterbedrijven aangewezen op oppervlaktewater of grondwater. Voor ongeveer 40% van het in Nederland geproduceerde drinkwater wordt oppervlaktewater gebruikt. In het midden oosten en zuiden van Nederland zijn drinkwaterbedrijven aangewezen op het gebruik van grondwater. Grondwater is de bron voor 60% van ons drinkwater. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is direct van invloed op de kwaliteit van het drinkwater.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die sinds 2000 van kracht is, verplicht de Europese lidstaten de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Hoewel  waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk zich de afgelopen jaren hebben ingezet om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te herstellen, is de kwaliteit nog niet verbeterd, zo meldt het rapport.

Aanbevelingen

In het rapport komt het RIVM met een aantal aanbevelingen. Zo moeten er meer maatregelen komen om de beschikbaarheid van voldoende zoet water veilig te stellen. Ook moeten beschermingsgebieden beter verankerd worden in lokale ruimtelijke plannen en in calamiteitenplannen van regionale partijen. Tot slot moet er ook meer aandacht komen voor toezicht en handhaving.

(Bron foto:Beeldbank Rijkswaterstaat, foto Harry van Reeken)