Nieuws

Leerreis Nutriëntenkringloop een stap verder

Tijdens de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn drie thema’s (mestverwaarding, sluiten van nutriëntenkringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen) benoemd die dit jaar verder uitgediept worden binnen deze drie thematische communities. Elke community heeft zijn eerste bijeenkomst gehad. De kernvragen zijn geformuleerd en hiervoor wordt bestaande kennis opgezocht, samengevoegd en uitgewisseld.

De eerste bijeenkomst van de communities had als doel om de kennis- en informatiebehoefte binnen elk thema vast te stellen. Waar liggen de vragen in het veld? Waar is al kennis over beschikbaar, maar nog niet algemeen bekend? Voor elke community zijn die kernpunten beschreven.

Community Mestverwaarding

De community mestverwaarding richt zich op de productie van organische meststoffen en bodemverbeteraars (afzetmarkten in binnen- en buitenland), en minerale meststoffen (m.n. regionale afzet als kunstmestvervanger), als ook de productie van groen gas en elektriciteit.

Voor de community Mestverwaarding zijn de drie kernvragen:

Community Sluiten van nutriëntenkringlopen op regionaal niveau

Eén van de pijlers onder kringlooplandbouw is vermindering van het gebruik van inputs zoals krachtvoer en kunstmest. In veel regio’s is er sprake van een onbalans tussen aanbod van nutriënten uit dierlijke mest (deels afkomstig uit geïmporteerd veevoer) en de vraag naar nutriënten voor de teelt van gewassen. We kennen gebieden met een mestoverschot en gebieden met een tekort. De hoofdvraag is welke mogelijkheden er zijn om voer- en mestkringlopen regionaal beter te sluiten zodat vraag en aanbod van nutriënten meer in evenwicht komen.

Community Gebruik van organische reststromen

Voor telers is het organisch stof in relatie tot de voedselproductie een belangrijke zaak. Startpunt is altijd de bodemkwaliteit (fysisch, chemisch en biologisch). Welke bodemkwaliteit is nodig voor een optimale opbrengst en van daaruit kun je redeneren naar welke kwaliteiten reststromen nodig zijn. De vraag is dan nog hoe je het organisch stof het beste kunt aanvoeren?

Vervolg

In de zomer zijn de experts met deze kernpunten aan het werk gegaan. Indien nodig vragen ze daar ook community leden bij. De volgende community bijeenkomsten vinden eind september / begin oktober plaats. In deze bijeenkomsten zullen de resultaten worden gepresenteerd en besproken om te komen tot vervolgstappen en producten. In november zal het programma van de leerreis voor 2022 verder worden ingevuld op een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit alle drie de communities op locatie.

De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt tot en met 2022. De resultaten van de Leerreis worden verspreid via de partners en zijn te vinden op www.groenkennisnet.nl/mestverwaarding.