Nieuws

Meer oorzaken voor fosfaatbelasting van water

De fosfaat en stikstofuitstoot naar het oppervlaktewater kun je niet alleen toeschrijven aan de landbouw. Er zijn meer oorzaken voor deze vervuiling, aldus een vorig jaar verschenen onderzoeksrapport. Er blijven veel vragen. Wat is de rol van watervogels bijvoorbeeld? Of van riooloverstorten?

Het onderzoeksrapport 'Waterkwaliteit en veehouderij' dat vorig jaar verscheen maakt duidelijk dat er meer oorzaken zijn voor de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Het rapport, dat door onderzoeksjournalist Geesje Rotgers is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO, laat zien dat er een aantal knelpunten zijn. Zo zie je dat normoverschrijdingen in kustprovincies hoog zijn, terwijl daar relatief weinig veehouderij is en er minder dierlijke mest wordt aangewend. In het zuidelijk zandgebied komen normoverschrijdingen nagenoeg niet voor op derogatiebedrijven waar meer dierlijke mest wordt aangewend. En het rapport stelde dat waterschappen verschillende normen hanteren om na te gaan of ze de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen.

Knelpunten

Die knelpunten roepen diverse vragen op. Zo vragen de onderzoekers zich af welke andere bronnen er zijn die de hoge nutriëntenbelasting kunnen veroorzaken. In het rapport wordt een relatie gelegd met watervogels en riooloverstorten. Ook natuurlijke kwel en natuurlijke veenafbraak zou kunnen zorgen voor stikstof- en fosfaatbelasting. Als het zo is dat er ook andere oorzaken zijn voor de hoge fosfaatbelasting, dan is het niet terecht dat de oplossing van het probleem voor een groot deel bij de landbouw ligt, zo vindt het bestuur van het Mesdagfonds. Daarom hebben ze in april 2016 in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor dit probleem door een petitie aan te bieden.

Reactie

Minister Schultz van Haegen reageerde in juni 2016 middels een Kamerbrief. Ze gaat niet in detail in op de vragen die in het rapport naar voren komen. Zo wacht ze nog op een onderzoeksrapport over de bijdrage van de landbouwsector aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. (Dat rapport 'Evaluatie meststoffenwet 2016' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verscheen in maart 2017). Ook de mogelijke rol van riooloverstorten nuanceert ze.

Het PBL reageert in mei 2017 op een aantal conclusies uit het rapport van de Stichting Mesdag Zuivelfonds in de notitie 'Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit'. Het PBL stelt dat het geschetste beeld over de gebruike normen niet juist is. En gebruikte kaarten geven geen adequaat inzicht in de relatie tusse mestproductie en fosfaatbelasting, aldus het PBL.

(Bron foto: Shutterstock)