Nieuws

Rol van mest in kringlooplandbouw

De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist waardevolle voeding is voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen.

Mest is een essentiële bron voor onze voedselvoorziening in Nederland. De landbouw is al eeuwenlang op dit principe gebaseerd. Maar het gebruik van mest breng ook milieurisico's met zich mee. Om de nadelige gevolgen van mest voor het milieu tot een minimum te beperken, is er in Nederland een uitvoerig wetgevingskader voor meststoffen gerealiseerd. De brochure 'Mest, een waardevolle grondstof' geeft een beeld van het mestbeleid door de jaren heen.

Kringlooplandbouw

De brochure gaat in op de meststoffenwet, de wet bodembescherming, regels voor onder meer het mestvervoer en maatregelen ter verwerking van dierlijke mest. In de brochure, die vol staat met feiten en cijfers, kun je te weten komen waarom het een goed idee is producten uit dierlijke mest te gebruiken als kunstmestvervangers, en wat de rol van mest is in kringlooplandbouw.

De toekomstvisie voor de landbouw richt zich op de omslag naar kringlooplandbouw in 2030. In die landbouw gaat het er om dat er zo min mogelijk nutriënten verloren gaan zodat bodems gezond blijven en de kwaliteit van het water op peil blijft. Door kringlopen te sluiten kun je voorkomen dat schadelijke stoffen in het water of in de lucht terecht komen. De uitdaging ligt binnen kringlooplandbouw in het sluiten van nutriëntenkringlopen en het tegelijkertijd minimaliseren van de broeikasgasemissie.

Update

De brochure laat zien hoe het toekomstig mestbeleid de overgang naar een circulaire landbouw kan ondersteunen. Verlies van nutriënten moet daarbij tot een minimum beperkt worden. Je kunt dat bereiken door akkerbouwers en veehouders met elkaar te laten samenwerken, door mestverwerking waarbij gekeken wordt naar de eisen van de bodem en de marktvraag, en door mest te gebruiken als grondstoffen voor de bio-economie.

De brochure, die is opgesteld in opdracht van het ministerie van LNV, is een update van een in 2014 uitgegeven brochure. Het idee is dat internationale beleidsmakers kennis kunnen maken met de Nederlandse aanpak om te komen tot een duurzaam en productief gebruik van dierlijke mest binnen kringlooplandbouw. Daarom is de brochure beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Chinees.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(6)