Nieuws

Schoner water door aanleg bufferstroken met notenbomen

Om oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kun je een bufferstrook hanteren. Door een wat bredere bufferstrook te beplanten met notenbomen, werkt zo’n strook niet alleen effectiever, maar vormt het ook een extra inkomstenbron.

Een bufferstrook is de zone tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater met als doel het water te beschermen tegen verontreiniging door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Meestal is het een strook grasland.

Notenbomen

Door te werken met bredere bufferstroken die je beplant met notenbomen, wordt het voor agrarisch ondernemers aantrekkelijker om stroken aan te leggen. Want de opbrengst van de notenbomen kan zorgen voor extra inkomsten, is het idee. Bovendien zijn die bredere stroken effectiever. Bijkomende voordelen zijn dat de bomen CO₂ vastleggen en zorgen voor meer biodiversiteit. 

Met dat idee is binnen het waterschap Rijn & IJssel in Gelderland door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2017 een project Bufferstroken 2.0 gestart binnen het POP3-programma Samenwerking voor innovatie . Bij drie ondernemers zijn die bufferstroken aangelegd.

Twee van de drie ondernemers hebben zelfs aanvullende investeringen gedaan om extra bufferstroken aan te leggen of bestaande bufferstroken uit te breiden. En andere ondernemers hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om mogelijkheden voor de aanleg van dergelijke bufferstroken te verkennen.

Financieel plaatje

In een brochure - die als resultaat van dit project is verschenen - vind je meer informatie over de teelt van notenbomen in bufferstroken. Welke soorten zijn  geschikt? Hoe richt je een systeem van bufferstroken in? Hou onderhoud je ze? En wat kan het financieel opleveren? Omdat notenbomen meer produceren naarmate ze ouder worden, hangt het financiële plaatje af van de leeftijd. Pas na vijf of zes jaar kun je spreken van jaren met een redelijke productie.

Het project is niet onopgemerkt gebleven. Het project Bufferstroken 2.0 heeft eind 2020 de aanmoedigingsprijs gewonnen in de tweejaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit.

(Bron foto: Lindenbluete via Pixabay)