Nieuws

Verwaarden van mest: een vergelijking

In een onlangs verschenen rapport van Wageningen Livestock Research nemen de onderzoekers een aantal manieren van mestverwaarding onder de loep. Uit een selectie van 66 technieken komen een aantal perspectiefvolle oplossingen voor mestverwerking naar voren.

In januari 2021 publiceerde Wageningen Livestock Research een uitgebreide inventarisatie van de bestaande en nieuwe technologieën voor het verwaarden van mest. Hierbij is vooral gekeken naar de knelpunten voor de implementatie, het vertrouwen in de techniek, de kwaliteit en het kostenplaatje. In totaal gaat het over 66 technieken die in twee categorieën zijn ingedeeld: optimalisatie technieken en de doorbraaktechnieken. Binnen deze categorieën is er gekeken welke nader onderzoek verdienen.

Optimalisatie technieken

Het rapport heeft goed en slecht nieuws over de product-markt-combinaties in deze categorie. Het goede nieuws is dat het in bulk produceerbare, robuuste technologieën zijn. Bovendien zien de onderzoekers veel ruimte voor verdere optimalisatie. Het slechte nieuws is dat in de extra opbrengsten in veel gevallen mogelijk niet opwegen tegen de kosten.

Doorbraaktechnieken

Bij de doorbraaktechnieken zien we het omgekeerde verhaal. De ontwikkeling is vaak nog niet volledig uitgekristalliseerd en marktoplossingen zijn nog niet altijd beschikbaar, maar er is veel potentie dat het kosteneffectieve oplossingen worden. Speciale aandacht gaat uit naar fosfaatextractie door middel van ijzerneerslag, voorwaartse osmose (forward osmosis) en amoniakextractie uit dierlijke mest. Deze worden in het rapport als meest kansrijk aangemerkt.

Waarom mestverwaarding

Met de huidige methoden en technieken raken we veel nutriënten kwijt. Dit is aan de ene kant zonde, want deze stoffen kunnen we gebruiken om landbouwgronden te verrijken en de afhankelijkheid van kunstmest af te bouwen, en aan de andere kant schadelijk voor de natuur en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Onderzoeker Oscar Schoumansvan Wageningen Environmental Research zet het in onderstaand filmpje helder uiteen:

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)