Nieuws

Aanpak overgewicht bij kinderen kan beter

Kind met kommetje ontbijtgranen - StockSnap via Pixabay
Bron foto: StockSnap, Pixabay ()
Samenvatting
  • Onderwerp
    voeding, overgewicht, obesitas, kinderen
  • Interessant voor
    zorgverleners, netwerkprofessionals, gemeenteambtenaren
Bekijk de bronnen
Gemeenten kunnen met de landelijke aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ ondersteuning en zorg bieden aan kinderen met overgewicht en obesitas. De rol van de centrale zorgverlener is cruciaal bij deze aanpak. In de tweede procesevaluatie van Kind naar Gezond Gewicht staan de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren voor deze rol beschreven.

In Nederland heeft bijna 1 op de 6 kinderen overgewicht of obesitas (extreem overgewicht). In het Nationaal Preventieakkoord staat dat voor alle kinderen met overgewicht passende ondersteuning en zorg beschikbaar moet zijn. Gemeenten kunnen met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht hulp bieden aan deze kinderen. JOGG, een kennispartner van gemeenten, voert de aanpak uit.  

Centrale zorgverlener 

Kinderen met overgewicht hebben vaak onderliggende problemen. Voor deze kinderen en gezinnen is het belangrijk dat zij één aanspreekpunt hebben die hen ondersteunt en begrijpt, de centrale zorgverlener. Deze speelt een cruciale rol bij de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De centrale zorgverlener is geen behandelaar die zorg verleent, maar iemand die de zorg coördineert. Dit kan bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige zijn die een speciale scholing heeft gevolgd. Hij of zij kijkt naar achterliggende oorzaken die een gezonde leefstijl in de weg kunnen staan, bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin en betrekt de juiste professionals bij de aanpak.  

Evaluatie Kind naar Gezonder Gewicht 

Uit de eerste evaluatie van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht bleek dat het voor de centrale zorgverlener belangrijk is om zich de rol eigen te maken en dat er ruimte is voor scholing. De tweede procesevaluatie van Kind naar Gezonder Gewicht geeft inzicht in de invulling van de rol van de centrale zorgverlener en de bijbehorende bevorderende en belemmerende factoren. Uit de evaluatie blijkt dat een centrale zorgverlener, vaak een jeugdverpleegkundige, verschillende soorten taken en vaardigheden moet vervullen. Omdat dit tijd kost, is het belangrijk dat de centrale zorgverlener ruimte voelt en krijgt om prioriteit te geven aan deze rol boven andere reguliere werkzaamheden. Verder moet de centrale zorgverlener kennis hebben over overgewicht en mogelijke achterliggende problemen. Scholing en onderlinge uitwisseling van informatie en ervaringen tussen centrale zorgverleners is daarom belangrijk. Daarnaast moet een centrale zorgverlener voldoende uren beschikbaar hebben zodat deze rol niet versnipperd raakt.  

Zichtbaar en herkenbaar 

Voor de centrale zorgverlener is het van belang om zichtbaar en herkenbaar te zijn voor netwerkprofessionals, zoals een diëtist, kinderarts of wijkprofessional. Structurele interactie van de centrale zorgverlener met netwerkprofessionals kan daarbij helpen. De projectleider kan hierin ook een rol spelen, bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten te organiseren. Verder raden de auteurs aan om netwerkprofessionals scholing te bieden zodat ze kennis maken met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en begrijpen welke taken en verantwoordelijkheden de centrale zorgverlener heeft. Een belemmerende factor voor de samenwerking is dat de verschillende professionals met andere informatiesystemen werken.  

Uniformiteit in communicatie 

Een informatiefolder kan helpen om kind en gezin goed te informeren over de aanpak. Deze folder kan bovendien handig zijn voor netwerkprofessionals om uniformiteit in communicatie te stimuleren. 

Projectleiders van gemeenten kunnen met deze inzichten de rol van centrale zorgverlener beter vormgeven. Het onderzoek is gepubliceerd op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).