Nieuws

Aantal wilde otters in Nederland opnieuw gegroeid

Uit de meest recente monitoringsgegevens van de winterperiode 2014/2015 blijkt dat er steeds meer otters voorkomen in Nederland. Daarbij hebben de otters hun leefgebied niet verder uitgebreid naar nieuwe gebieden.

In het nieuwsbericht 'Otterpopulatie opnieuw gegroeid' op de website Nature Today worden de monitoringsgegevens verder toegelicht. Bijvoorbeeld dat er minder sprake was van inteelt dan bij vorige tellingen. En dat ondanks dat de otter zich vooral heeft uitgebreid in de gebieden waar hij al voorkwam.

Tellen met DNA

De onderzoekers die de otterpopulatie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in de gaten houden, doen dit op basis van ... poep. "Aangezien de otter een in hoofdzaak nachtactief dier is en zich zelden laat zien, gebeurt dit op basis van uitwerpselen (‘spraints’). Hieruit kan DNA worden geïsoleerd, waarmee elke otter individueel kan worden herkend. Zo kan worden achterhaald of eerder aangetroffen dieren nog in leven zijn en wordt een indicatie verkregen van het aantal nieuw geboren nakomelingen.

Genetische monitoring

Omdat de monitoring op basis van DNA wordt gedaan, krijgen de onderzoekers ook een goed beeld van de hoeveelheid genetische variatie in de populatie. "In een kleine, geïsoleerde populatie treedt altijd inteelt op wat op termijn de levensvatbaarheid van een populatie kan aantasten. Met genetische monitoring van de otterpopulatie wordt ten aanzien van inteelt een vinger aan de pols gehouden en kan, indien daarvoor aanleiding bestaat, vroegtijdig worden ingegrepen."

(Bron foto: Pixabay)