Nieuws

Actieplan duurzaam agrarisch bodembeheer

Gezonde bodems zijn een belangrijke basis voor landbouw en samenleving. Maar de kwaliteit van de bodem in Nederland staat onder druk. Een actieagenda voor duurzaam bodembeheer moet daar verandering in brengen.

Een gezonde bodem is niet alleen voor de productie van voedsel van belang, maar ook voor andere functies, zoals waterbuffering, waterzuivering, vastlegging van CO₂ en het in stand houden van de biodiversiteit. Maar de bodemkwaliteit staat onder druk, zo is te lezen in de Actieagenda voor Duurzaam Agrarisch Bodembeheer.

Bodemstrategie

Die actieagenda sluit aan bij het beleid van de overheid zoals verwoord is in de Kamerbrief Bodemstrategie en de Visie over landbouw van landbouwminister Carola Schouten. In de Kamerbrief schrijft de minister dat behoud en verbetering van de bodemkwaliteit van groot belang zijn om de hoogwaardige agrarische productie in Nederland op de lange termijn te kunnen handhaven. Tegelijkertijd is het van belang om diverse maatschappelijke doelen tijdig te kunnen realiseren. Het areaal landbouwgrond in Nederland bedraagt ongeveer ongeveer 1,85 miljoen hectare, dat is ongeveer de helft van de totale oppervlakte grond in Nederland.

De kwaliteit van die landbouwgrond staat onder druk, zo schrijft de minister, omdat er sprake is van ondergrondverdichting en zorg over het gehalte en kwaliteit van organische stof en het bodemleven. Daarnaast vindt er bodemdaling plaats in veenweide- en poldergebieden. Het streefbeeld van de minister is dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd, zodat de bodem optimaal kan functioneren en de kwaliteit zo hoog mogelijk is en blijft voor volgende generaties.

Actieagenda

Om dat duurzaam bodembeheer vorm te geven zijn workshops georganiseerd met boeren, bedrijven in de voedselketen, landbouworganisaties, financiële instellingen en overheden, onderwijs en onderzoek. In de workshops zijn verschillende acties benoemd die kunnen bijdragen aan duurzaam bodembeheer. Die acties vormen de basis voor de actieagenda.

Zo is het volgens de workshopdeelnemers belangrijk dat er een eenduidig stimulerend wettelijk kader voor duurzaam bodembeheer komt, dat praktische kennis en vaardigheden voor duurzaam bodembeheer tot ontwikkeling komen, dat duurzaam bodembeheer loont en dat er technieken ontwikkeld worden om duurzaam bodembeheer mogelijk te maken.

De actieagenda is opgesteld vanuit het Kennisbasisprogramma “Sustainable Food and non-Food production” in samenwerking met de PPS Beter Bodembeheer.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)