Nieuws

Acties Taskforce Voedselvertrouwen

In de Taskforce Voedselvertrouwen hebben bedrijfsleven en overheid een groot aantal acties ondernomen om de borging van voedselveiligheid te verbeteren.

In de publicatie 'Taskforce Voedselvertrouwen. Resultaten actieplan: Voedselvertrouwen is verantwoordelijkheid nemen' worden de resultaten van de 17 ondernomen acties nader toegelicht, uitgewerkt langs 6 hoofdthema's.

Bij het ondernemen van de acties is ook aansluiting gezocht bij internationale ontwikkelingen, omdat de voedselketen vaak een internationaal netwerk is en maatregelen daardoor meer effect hebben in internationaal verband.

Internationale context

De eerste actie is daarom gericht op het aansluiten bij internationale overkoepelende systemen, zoals het Global Food Safety Initiative (GFSI). In dit kader wordt een zogenoemde fraudemodule ontwikkeld in samenwerking met Wageningen UR, het Rikilt en het Nederlandse bedrijfsleven. Levensmiddelenbedrijven kunnen straks met deze module via hun kwaliteitssystemen aan toeleveranciers voorwaarden stellen voor de borging van de voedselintegriteit en traceerbaarheid.

Verbeterde kwaliteitssystemen

Daarnaast heeft de Taskforce criteria vastgesteld voor kwaliteitssystemen. De criteria bevatten onder andere nieuwe eisen voor het borgen van voedselintegriteit, opleidingseisen voor auditoren, onaangekondigde audits en inspecties, informatie-uitwisseling en (private) sanctiemechanismen. De zogenoemde 'witte lijst' van kwaliteitssystemen die aan deze criteria voldoen, staat op de website www.ketenborging.nl.

Naast deze acties en maatregelen worden nog vele andere initiatieven genoemd om voedselveiligheid beter te kunnen garanderen, zoals een betere informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheid, een betere communicatie naar de consument, maar ook het verhogen van de boetes bij (herhaaldelijke) overtredingen.


(Bron foto: Thinkstock)