Nieuws

Afname van agro-biodiversiteit op wereldschaal

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft onlangs het “State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture (BFA) Report” gepubliceerd. Het rapport maakt inzichtelijk hoe het staat met de wereldwijde biodiversiteit die van direct of indirect belang is voor landbouw, en dus voor de voedselproductie.

Het rapport laat zien dat agrobiodiversiteit onder druk staat. Zowel op het niveau van ecosystemen, soorten én genetische diversiteit binnen soorten.

Agrobiodiversiteit is van groot belang voor wereldvoedselzekerheid en voor verduurzaming en robuustheid van productiesystemen. Het rapport benoemt en analyseert de belangrijkste factoren die van invloed zijn op agrobiodiversiteit.

Agrobiodiversiteit wordt beperkt gemonitord en er is ook behoefte aan meer kennisontwikkeling. In het bijzonder over micro-organismen en ongewervelde dieren, en over de bijdrage van agro biodiversiteit aan diverse “ecosysteemdiensten” zoals bodemvruchtbaarheid en water huishouding.

De informatie voor dit rapport heeft de FAO o.a. gehaald uit thematische studies, rapporten van internationale organisaties en landenrapporten. Het CGN heeft in opdracht van het Ministerie van LNV het landenrapport voor Nederland samengesteld, wat in 2016 is gepubliceerd.

De belangrijkste uitkomsten uit het Nederlandse landenrapport zijn samengevat in het nieuwsbericht 'Netherlands Country Report for the State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture'