Nieuws

Akkerbouwsector moet jongeren enthousiasmeren

De aanwas van jongeren die in de akkerbouw willen werken is 'te klein'. Bovendien moeten akkerbouwers met andere agrarische sectoren vechten om de gunst van mbo'ers. Scholen ontplooien initiatieven, maar de sector moet zelf ook jongeren enthousiasmeren.

Dat vindt akkerbouwer Ben Hasselo die de sector namens de LTO vertegenwoordigt bij cao-onderhandelingen en andere zaken rond arbeid. In Akkermagazine (‘Akkerbouw vecht om gunst van mbo’ers’) wordt maatschappelijke stage genoemd als middel om interesse te kweken voor de sector.

Snel stijgend tekort

En belangstelling wekken zal, uitgaande van de prognoses van Aequor, hard nodig zijn. Akkermagazine: ‘Volgens prognoses van Aequor zal er in 2016 een tekort zijn van 46.000 mbo’ers in de agrarische sector. In 2011 was dat nog 7.700’. Naast lonen en cao’s in de sectoren wordt in het vakblad stilgestaan bij de problematiek waarmee akkerbouwers worstelen als het op personeel aankomt. Ook het vinden van de juiste mix -los, tijdelijk en vast- wordt behandeld. Drie akkerbouwers vertellen hoe zij de personeelspuzzel leggen.

Deelnemers aan kwalificaties

Ook in Vakblad Groen Onderwijs (‘Open teelt - Arbeidsmarktonderzoek’) is aandacht geweest voor het personeelstekort in de sector open teelt. De komende jaren wordt, vanwege vergrijzing, vooral een grote vervaningsvraag verwacht. In het vakblad is ook te lezen hoeveel mbo’ers in het schooljaar 2012-2013 studeerden voor welke kwalificaties/op welk niveau. Opgemerkt wordt: ‘De hoeveelheid deelnemers neemt al een aantal jaren af, met name op niveau 2. In het hbo stonden het afgelopen studiejaar iets meer dan 400 studenten ingeschreven op de bacheloropleiding tuinbouw en akkerbouw’.

Ontwikkelingen per branche

Naast een dalend aantal krachten, zo meldt Vakblad Groen Onderwijs, is er ook sprake van een afname van het aantal bedrijven. Zo waren er in 2012 ten opzichte van 2011 in totaal 162 bedrijven minder in de open teelt. In de factsheet ‘Open teelt – Brancheontwikkelingen 2013’ van Aequor, is te lezen dat zich in Nederland op dit moment een kleine 18.000 open teelt-ondernemers hebben gevestigd. Hiervan heeft 10% personeel aangenomen, 14% vacatures en verwacht 39% personeel aan te nemen.

In de factsheet is per branche in grafieken af te lezen wat de stand van zaken is. De branches die in de open teelt onderscheiden worden in het document zijn: akkerbouw, bloembollenbedrijven, boomkwekerijbedrijven, fruitbedrijven en opengrondsgroentebedrijven.


(Bron foto: Thinkstock)