Nieuws

Algen uit afvalwater als meststof of voeding

Algen nemen onder meer stikstof en fosfor op waardoor zij zich uitstekend lenen voor de zuivering van afvalwater. Na bewezen dienst kunnen de algen bijvoorbeeld worden ingezet voor medicijnen, voedingsmiddelen en meststof, bijvoorbeeld voor landbouw op zee.

Dat laatste wordt onderzocht in het Zeeuwse Sluiskil door kunstmestfabrikant Yara. Dit bedrijf, dat dagelijks 600.000 liter water verbruikt, gaat proceswater zuiveren met behulp van algen. Dit is te lezen in een artikel op de website Agro&Chemie.

De zuiverende werking van algen wordt onderstreept in diverse onderzoeken, waaronder dat van ACCRES (Wageningen UR) en Waterstromen.

Bierbrouwer

Door ACCRES is bij bierbrouwer Heineken het afvalwater beoordeeld. Daarbij is gekeken naar de nutriëntensamenstelling van het water (in organische vorm aanwezige nutriënten zijn niet gemeten). ‘De belangrijkste nutriënten voor de algengroei zijn stikstof (in de vorm van NH4 en NO3), fosfor en zwavel’, is te lezen in het rapport.

Aardappelverwerker

Waterstromen deed hetzelfde (samen met Ingrepro Renewables en ingenieursbureau Witteveen & Bos) maar dan betreffende het afvalwater van een aardappelverwerker. Binnen dit onderzoek is niet zozeer de zuiverende werking van de alg de insteek, als wel het nut van de alg zelf. ‘Afhankelijk van welke algen er worden gekweekt, zijn deze geschikt als grondstof voor medicijnen, voedingsmiddelen, diervoer, bioplastics, harsen, oliën en biodiesel’, luidt een van de conclusies uit het onderzoek.

Humane voeding

Zoals ook blijkt ook het ACCRES-onderzoek is het bovendien van belang om te beoordelen of er zware metalen (kwik, lood en calcium) in de algen uit het afvalwater aanwezig zijn. ‘Met name met het oog op gebruik van algen voor humane voeding en diervoeding is het van belang te weten hoe hoog de gehalten van deze metalen zijn in het effluent en met name in de algenbiomassa’, meldt ACCRES.

Zeelandbouw

Voor Yara zouden de algen, die in eerste instantie vooral worden ingezet en getest als afvalwaterzuiveringsmiddel, een verbreding van het assortiment kunnen betekenen. Een van de managers van Yara in het Agro&Chemie-artikel: ‘Onze core business is vaste mest voor op het land. Maar als je algen op zee kunt telen, kun je wellicht ook iets maken voor zeeakkerbouw. Als je het in breder perspectief plaatst, zouden wij meststoffen kunnen gaan ontwikkelen voor zeelandbouw.’

Groeimediums

In het artikel en de onderzoeken wordt verder beschreven onder welke omstandigheden afvalwater gezuiverd wordt, dus hoe de algen gekweekt worden. Zo kan er gewerkt worden met open bassins, gesloten reactoren en tussenvormen. Verder is het afhankelijk van het type bedrijf en de (nutriënten)samenstelling van het afvalwater of er nog (extra) groeimediums nodig zijn voor de algen. Zo pompt Yara extra CO2 in het afvalwater.

In het Waterstromen-onderzoek blijkt CO2-dosering echter tegenstrijdige resultaten te geven wegens de aanwezigheid van bicarbonaat in het afvalwater van de aardappelverwerker: ‘Algen kunnen naast CO2 ook bicarbonaat gebruiken als koolstofbron’.


(Bron foto: Thinkstock)