Nieuws

Alles over agrarisch natuurbeheer

Vakblad Natuur Bos Landschap heeft een dik themanummer gemaakt over agrarisch natuurbeheer. Het blad gaat in op alle aspecten en achtergronden van het thema en geeft veel voorbeelden uit de praktijk.

In het voorwoord van het 'Themanummer agrarisch natuurbeheer' van Vakblad Natuur Bos Landschap zegt de hoofdredacteur dat het blad bedoeld is om over de state-of-the-art van het agrarisch natuurbeheer te informeren: 'waar gaat agrarisch natuurbeheer eigenlijk over, hoe werkt het, wat zijn de voetangels en klemmen, wat vinden we ervan, en hoe kunnen we deze kans om het  landschap en de biodiversiteit daadwerkelijk te verduurzamen benutten?'

De hoofdredacteur verwijst in het voorwoord ook naar de tegenstelling die er bestaat tussen boeren met hun economisch belang en landschapsbeheerders en hun natuurbelang. Hoewel hij niet verwacht dat die tegenstelling zal verdwijnen,  hoopt hij wel dat het lukt om op basis van wederzijds begrip samen te werken.

Nieuw stelsel

Het openingsartikel 'Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer: wat mogen we ervan verwachten?' gaat in op het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer dat in januari 2016 van start gaat. Het nieuwe stelsel is volgens het artikel bedoeld om het agrarisch natuurbeheer effectiever te maken. Het formele doel van het stelsel is het instandhouden en bevorderen van 67 soorten (zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, vlinders en libellen) waarvoor wordt verondersteld dat het agrarisch natuurbeheer een substantiële bijdrage kan leveren aan een gunstige staat van instandhouding. Een ander doel van het nieuwe stelsel is het terugbrengen van de overheadkosten die voorheen boven de veertig procent lagen.

Kengetallen

Het tweede item in de uitgave zijn enkele kengetallen met betrekking tot agrarisch natuurbeheer in Nederland. De noodzaak voor een effectief agrarisch natuurbeheer wordt daarin onderstreept door de cijfers van Sovon Vogelonderzoek Nederland over de stand van de weidevogels in 1970 en 2013. Zowel bij de grutto als bij de scholekster is het aantal vogels in de tussenliggende periode meer dan gehalveerd. Maar de wil om hier verandering in te brengen, is er ook en in het themanummer staan diverse voorbeelden van geslaagde projecten en veelbelovende initiatieven.


(Bron foto: Thinkstock)