Nieuws

Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop

De ammoniakemissie per varken in vleesvarkensstallen met uitloop, hoeft niet hoger te zijn dan die in reguliere stallen.

In de biologische en scharrelvarkenshouderij is het verplicht om varkens een uitloop aan te bieden. Dit omdat het wordt gezien als een belangrijke manier om het welzijn van de dieren verbeteren. Ook in de gangbare varkenshouderij bestaat interesse om stallen te bouwen met een uitloop. De vraag is echter of door het beschikbaar stellen van een uitloop de ammoniakemissie niet verhoogd wordt.
In een project van Livestock Research (Wageningen UR) is de ammoniakemissie uit vleesvarkensstallen met een verharde uitloop bepaald op twee biologische bedrijven en in de Star+ stal op VIC Sterksel. De uitkomsten van het project staan beschreven in het rapport ‘Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop’.

Hokontwerp

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat ondanks het grotere oppervlak per dier in vleesvarkensstallen met uitloop, de ammoniakemissie niet hoger hoeft te zijn dan in reguliere stallen. Door een goed hokontwerp volstaat een relatief klein (emitterend) kelderoppervlak, aldus het rapport. De emissie per m² kelderoppervlak is tevens ongeveer een factor 3 lager in stallen met uitloop. Dit is het gevolg van de lagere oppervlaktetemperatuur van de mest in de mestkelder van de uitloop.

Vloeremissie

Een andere conclusie is dat de vloeremissie in vleesvarkensstallen met uitloop in het algemeen hoger is dan in reguliere stallen. Deze hogere vloeremissie wordt vooral veroorzaakt door een groter bevuild oppervlak (roostervloer + dichte vloer) bij stallen met uitloop ten opzichte van de reguliere stallen.
Ook constateren de onderzoekers dat in de zomer de berekende ammoniakemissie per m² bevuild oppervlak voor alle stallen beduidend hoger is dan in de herfst/winter. Dit geldt in sterkere mate voor stallen met uitloop, aangezien in deze stallen de temperatuur sterker meevarieert met de buitenomstandigheden dan in reguliere stallen.(Bron foto: Thinkstock)