Nieuws

Amsterdam krijgt bijtprotocol voor hondenbeten

De gemeente Amsterdam is voornemens om het aantal bijtincidenten door honden terug te dringen. Onderzoek heeft een voldoende duidelijk beeld naar voren gebracht om Amsterdam te adviseren over te nemen maatregelen. Met tegelijkertijd een pleidooi voor een betere registratie van honden en bijtincidenten met honden.

Bijtprotocol

Oorzaken van bijtincidenten zijn op basis van de literatuur in kaart gebracht en cijfers over de aard en omvang van bijtincidenten zijn geactualiseerd voor Nederland en voor het eerst beschikbaar voor de gemeente Amsterdam. De geadviseerde maatregelen zijn opgedeeld in twee onderdelen: repressieve maatregelen (advies bijtprotocol), bedoeld om herhaling te voorkomen, en preventieve maatregelen, bedoeld om nieuwe bijtincidenten te voorkomen. In het Advies bijtprotocol worden de maatregelen volgend op een bijtincident beschreven, dit omvat drie onderdelen: registratie van het incident, beoordelen van de ernst van het incident en vaststellen van de maatregelen volgend op het incident. Maatregelen ten aanzien van het slachtoffer zijn hierin niet opgenomen; naast fysieke schade kan de mentale impact van het incident op het slachtoffer (mens of dier) echter groot zijn. De mogelijkheden voor psychische (na)zorg dienen daarom onder de aandacht gebracht te worden

Amsterdam wil op basis van de ernst van het incident verschillende maatregelen nemen (zie concept bijtprotocol). In geval van een licht incident (geen of lichte verwonding en geen geneeskundige hulp nodig) volgt een schriftelijke waarschuwing en wordt de eigenaar geadviseerd over mogelijke maatregelen om een nieuw incident te voorkomen. In geval van een ernstig incident (ernstige verwonding en geneeskundige hulp nodig of een tweede licht incident binnen twee jaar) worden andere maatregelen toegepast, zoals een muilkorfgebod of inbeslagname van de hond. Ook is handhaving op deze opgelegde maatregelen geregeld en kan een eigenaar op basis van het protocol verzoeken om een maatregel in te trekken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een hond een begeleidingstraject succesvol heeft afgerond en er een positieve gedragstest is afgelegd. Zo hoeven maatregelen niet langer te duren dan nodig. Het bijtprotocol wordt nu vrijgegeven voor inspraak, naar verwachting zal dit eind april kunnen worden vastgesteld in de gemeenteraad.

Preventieve maatregelen

Amsterdammers kunnen ook nog pleiten voor de opvolging van andere adviezen uit het rapport, zoals adviezen voor preventieve maatregelen. Genoemd worden:

 • inrichting van een puppyconsultatiebureau;
 • stimuleren van alle puppyeigenaren tot het volgen van minimaal een puppycursus;
 • vergroting van het aantal uitlaatgebieden en/of loslooprennen;
 • opstellen van een gemeentelijke lijst met potentieel gevaarlijke rassen of typen;
 • verplichten van kort aanlijnen van potentieel gevaarlijke rassen of typen;
 • ontsnappingsveilig erf of verblijf nadrukkelijker beschrijven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 • houdverbod aan eigenaren van honden die twee keer een ernstig of zeer ernstig bijtincident hebben veroorzaakt;
 • verstrekken van een gemeentelijke brochure ‘Hondenwijzer’ met regels voor baas en hond en preventieve maatregelen;
 • versterken voorlichting over veilige omgang van het kind met de hond via specifieke kanalen als verloskundigenpraktijken, consultatiebureaus, basisscholen en dierenspeciaalzaken;
 • creëren van een laagdrempelig en anoniem meldpunt voor gevaarlijke/onveilige situaties (voor mens of dier);
 • verstrekken van een folder over letsel- en shockschade aan slachtoffers van bijtincidenten of (bij dieren) aan hun eigenaren.

Landelijke maatregelen

Tenslotte komt vanuit het onderzoek het advies naar voren om aan te dringen op maatregelen te nemen door de Rijksoverheid. Dit betreft de ontwikkeling en implementatie van:

 • een geactualiseerde, gestandaardiseerde, volledige en betrouwbare landelijke registratie van honden (verplichte I&R ook van honden die voor 1 april 2013 geboren zijn);
 • een geactualiseerde, gestandaardiseerde, volledige en betrouwbare landelijke registratie van bijtincidenten en opgelegde repressieve maatregelen;
 • gekoppelde registratie van honden en incidenten aan letselregistraties bij ziekenhuizen, huisartsen en dierenartsen.

(Bron foto: omslag rapport 'Minder hondenbeten')

Publicaties

(6)