Nieuws

Behoud grutto met ander weidevogelbeheer

Voor behoud van grutto en andere weidevogels is een ander beheer nodig dat meer gericht is op duurzame verbetering van de leefgebieden. In het beste geval zou de je zo een duurzame gruttopopulatie van 40.000 broedparen kunnen realiseren.

Het gaat niet goed met de weidevogels. De weidevogelstand ontwikkelt zich al decennia negatief. Op dit moment is de landelijke gruttostand zo'n 32.000 tot 36.000 broedparen. Enkele decennia terug waren dat er nog 120.000, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 'Weidevogelscenario's'. In dat rapport hebben onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra) en SOVON Vogelonderzoek Nederland op verzoek van het ministerie van EZ naar aanleiding van een Kamerbrief van maart 2017 een drietal scenario's beschreven die enig soelaas kunnen bieden voor herstel van de weidevogelstand. 

40.000 gruttoparen

Uit dat rapport blijkt dat niets doen (scenario 0), of continuering van de huidige inspanningen (scenario 1) de achteruitgang niet kunnen stoppen. Je kunt meer doen: Scenario 2 gaat uit van de optimalisering van inrichting en beheer van de gebieden die nu voor weidevogels worden beheerd. Dat scenario levert weliswaar winst op, maar het is erg kwetsbaar. Met meer inspanningen, waarbij je zo'n 5.000 tot 12.000 hectare verbetert voor de grutto, is het mogelijk een duurzame gruttopopulatie van meer dan 40.000 broedparen te realiseren. Maar dan moet je wel fors investeren.

Investeringen

De onderzoekers schatten dat voor scenario 3 tussen de 35 en 89 miljoen euro aan eenmalige investeringen nodig zijn. Daarnaast rekenen de onderzoekers nog op additionele beheerkosten van 12 tot 19 miljoen euro per jaar.

De verbeteringen bestaan vooral uit maatregelen zoals het verhoging van het waterpeil in met name het voorjaar. Je krijgt dan agrarisch land dat drassiger is. Bovendien moet je meer kruidenrijk grasland en inrichting van open gebieden met weinig bosjes nastreven. BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming Nederland stellen dat het toekomstig Kabinet aan zet is om weidevogels te redden. 'Wanneer dit nu niet gebeurt, dan is het verdwijnen van de weidevogel een politieke keuze', aldus de organisatie.

Slimme vogels

Dat verschillende melkveehouders of weidevogelboeren al veel inspanningen doe, kun je zienop het platform Slimmevogels.net dat deze zomer gelanceerd is. Melkveehouders maken daarop zichtbaar wat zij doen voor boerenlandvogels. Andere melkveehouders kunnen zich op het platform aanmelden door een eigen profiel aan te maken. Ze kunnen laten zien wat zij doen. Ze kunnen er hun kennis, ervaringen en praktische tips delen. Het platform, waarin Vogelbescherming Nederland en BoerenNatuur.nl als kennispartners participeren, is een initiatief van  Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivelorganisaties NZO en LTO Nederland.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)