Nieuws

Beperk emissie tijdens teeltwisseling

Glastuinders doen hun uiterste best de emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Maar tijdens de wisseling van de teelt kan het toch misgaan. Een flyer brengt emissieroutes tijdens de teeltwisseling in beeld.

De glastuinbouwsector heeft met de overheid afgesproken in 2027 de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het lozingswater naar nul te brengen, zodat het oppervlaktewater voldoet aan de normen zoals die zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Al vanaf januari 2018 zijn ze verplicht hun restwaterstromen te zuiveren. Maar toch kan het misgaan tijdens de wisseling van een teelt. Een flyer 'Emissieroutes tijdens teeltwisseling' van LTO Glaskracht benadrukt wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. In een notitie 'Waterstromen tijdens Teeltwisseling en begin nieuwe teelt' worden die aandachtspunten nog nader toegelicht.

Aandachtspunten

In die flyer worden vijf aandachtspunten genoemd. Zo kun je al tijdig voorbereiden op de teeltwisseling door het gewas zo droog mogelijk te houden. Zo heb je zo weinig mogelijk uitlekwater van de substraatmatten. Het percolaatwater, het water dat vrijkomt bij de vertering van gewassen, kan resten van middelen en meststoffen bevatten. Dit water mag niet in het oppervlaktewater komen.

Riolering

Dat geldt ook voor het uitlekwater van de substraatmatten of het schoonmaakwater van de kas. Dat schoonmaakwater mag wel de bodem intrekken, mits je geen schoonmaakmiddelen gebruikt. In de meeste gevallen zul je het uitlekwater, schoonmaakwater of percolaatwater moeten opvangen, of lozen op de riolering.

LTO Glaskracht en Nefyto, die de flyer opgesteld hebben, vinden het belangrijk dat telers ongezuiverde lozingen voorkomen. Die lozing zorgt niet alleen voor milieubelasting, het kan ook zorgen dat de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen onder druk komt te staan.

(Bron foto: Shutterstock)