Nieuws

Bermgras inkuilen en vergisten 'beste optie'

Slechts 10 tot 40% van het Vlaamse, jaarlijks gemaaide bermgras (350.000 ton) wordt nuttig gebruikt. Uit een studie blijkt dat inkuilen in combinatie met (co)vergisting op veel fronten de beste optie is.

Belangrijk daarbij is dat bermgras op de juiste wijze wordt bewaard nadat het gemaaid is en verder is in de studie, uitgevoerd en gefinancierd door meerdere Belgische partijen*, uitgegaan van droge (anaerobe) vergisting – in combinatie met GFT-afval. Droge vergisting is een uitzondering, zo is te lezen in het rapport Bermg(r)as [...]. De meeste installaties in België zijn gericht op natte vergisting.

Verlagen stikstofgehalte

In de studie is bermgras zowel afzonderlijk vergist als aangewend als covergistingsmateriaal. Wanneer het maaisel ongeveer een kwart van de biomassa vormt, heeft dit een positief effect op het stikstofgehalte. Als alle maaisel zou worden afgevoerd (veel blijft liggen) en vergist in plaats van gecomposteerd, wordt de uitstoot van 55.820 ton CO2 equivalenten vermeden (vergelijk: uitstoot van 20.000 auto's). Daarnaast blijkt dat de hoeveelheid gemaaid bermgras in potentie 13.000 huishoudens van elektriciteit zou kunnen voorzien.

'Te onthouden'

In de studie is op meerdere zaken gelet, waaronder transport. Vanaf een afstand van 168 kilometer is vergisting minder gunstig, maar deze afstanden komen in Vlaanderen nauwelijks voor. 'Daarom kan geconcludeerd worden dat de vergisting van het maaisel met goede inkuiling steeds de beste optie is in Vlaanderen'. Zie, voor een snelle blik op de belangrijkste resultaten, de 'Te onthouden'-kaders in het rapport. Onthoud bijvoorbeeld: voorjaarsgras heeft een hoger biogaspotentieel dan najaarsgras en tot 50% bermgras bij GFT-vergisting levert biologisch geen problemen op.

In de studie is ook gelet op economische haalbaarheid. Op de website van het Belgische OWS (fabrikant vergisters) wordt het resultaat als volgt samengevat: 'Ondanks het feit dat co-vergisting van GFT en bermgras nog steeds steun vereist, is de rendabiliteit van co-vergisting gunstiger dan wanneer enkel GFT zou worden vergist' (artikel: Van bermgras naar biogas).

In de praktijk: Utrecht

Volgens een Nederlandse studie bestaan over de financiële aspecten van vergisting van bermgras nog veel onzekerheden (Biogas uit bermmaaisel, 2010). Gelet op duurzaamheid –energieproductie, besparing broeikasgassen, landbouwkundige waarde digestaat- is vergisting beter dan compostering. Betreffende milieuhygiëne bleek niet al het bermgras van de onderzochte locatie geschikt (twee van de negen wegvakken doorstonden de 'milieutoets' niet).

Het belang van kwalitatief goed bermgras wordt in een artikel in vakblad Grondig (Van bermgras naar groengas) onderschreven. Te lezen is welke stappen de provincie Utrecht zet om de 50.000 ton bermgras dat jaarlijks ongeveer vrijkomt in Utrecht en het Gooi in te kunnen zetten als vergistingsmateriaal. Momenteel wordt minder dan de helft gecomposteerd en de rest blijft liggen. Een biogashub zou daar verandering in kunnen brengen.

* Onderzoek uitgevoerd door een consortium van OWS nv, IGEAN, VITO en Ugent, gefinancierd door Provincie Oost- Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, VITO en Flanders Bio

Bron: Thinkstock