Nieuws

Betere benutting van het bruine goud

De melkveesector in Nederland wil 2 miljard kilo melk meer produceren. Dan moet de ruwvoerproductie per hectare flink omhoog. Kan dat bij de steeds strenger wordende mestgebruiksnormen?

Hoe we meer gras van het land krijgen? 'Ha, het antwoord op die vraag is niet zo moeilijk’, lacht Frans Aarts, projectleider van de KringloopWijzer en coördinator van het project Koeien & Kansen. ‘Geef al het grasland in handen van akkerbouwers en je haalt er minstens 20 procent meer af.’
Lees het in de Special over bemesting, verschenen in het vakblad Veeteelt.
De boodschap is duidelijk. De veehouders moeten leren van akkerbouwers hoe ze met bodem, bemesting en de zorg voor gewassen moeten omgaan. Want dat gaat hen extra voer opleveren.

Ken je bodem

Aan de basis van de voederproductie staat de bodem. Goede kennis van de bodem is van levensbelang voor een optimale productie. Een citaat uit de special: ‘Dertig procent van de grasgronden is te zuur en moet dringend bekalkt worden. En vaak is de fosfaattoestand van de percelen sterk verschillend zonder dat de boer daar bij de bemesting naar handelt. Grondonderzoek, en daar wat mee doen, is van essentieel belang om veel gras van je land te halen.'

Zorgvuldig bemesten

De bemesting moet meer afgestemd worden op de bemestingstoestand van de bodem en gegeven worden als het gewas het kan opnemen. Het uitrijden van mest zou dus beter vanaf 1 maart kunnen. Zorg dan ook voor voldoende mestopslag. Weet ook wat je geeft, laat de mest bemonsteren. En laat je bij de benodigde hoeveelheden ondersteunen door de adviezen van Bemestingsadvies. Geadviseerd wordt om de dierlijke mest vooral aan te wenden voor de eerste 2 grassneden. Voor het toedienen van kunstmest hanteert Agrifirm het standpunt dat de bodemtemperatuur op 10 centimeter diepte hoger moet zijn dan 6 graden.

Optimale benutting

Nitrificatieremmers zijn populair. De stikstof in de mest wordt dan minder gevoelig voor uitspoeling en wordt beter door het gras opgenomen. Dat moet leiden tot meer droge stof en eiwit uit gras.
Maar ook precisiebemesting kan volgens Herman Krebbers van DLV Plant een grote bijdrage leveren aan een optimale voederproductie. Kunstmeststrooiers met gps-sturing en het spuiten van vloeibare kunstmest zullen opgang maken. Hij hoopt dat de afwachtende houding van melkveehouders en loonwerkers op dit gebied spoedig wordt doorbroken. ‘Want daar is echt nog veel winst te halen.’

Ruwvoer telen met het oog van een akkerbouwer

De deskundigen zetten de akkerbouwer op het podium. Ze zien hem als lichtend voorbeeld van hoe de melkveehouders de komende jaren met grond, bemesting en ruwvoerteelt om moeten gaan.
‘De nieuwe weg die we bewandelen, moet erin resulteren dat onze melkveehouders straks meer gras en snijmais van een hectare halen, beter scoren op mineralenefficiëntie en hun voerkosten behoorlijk drukken. En daarin leggen we de lat hoog’, belooft productmanager ruwvoerteelt Toine Hermans van Agrifirm Feed.


(Bron foto: H.G.Moesker)