Project

Betere N-benutting en bodemkwaliteit door kringloopboeren

Projectleden in het veld
Bron foto: J. Pilat, Noardlike Fryske Wâlden
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Noordoost Friesland (regio Buitenpost)
 • Thema
  Bodem, Stikstof, Kringlooplandbouw
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Kringlooplandbouw is een veelbesproken begrip. In de toekomstige landbouwvisie wordt gekeken naar hoe kringlooplandbouw vorm kan krijgen en een rol kan spelen in het Nederlandse landbouwsysteem. In het gebied van de Agrarische Natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is al decennia lang een grote groep agrariërs actief met het sluiten van kringlopen op hun bedrijf en in hun omgeving. Een groep van ongeveer 15–20 agrariërs, die hoofdzakelijk bestaat uit melkveehouders en gemengde (vee)bedrijven, wil in dit nieuwe project samen optrekken om de kennis en ervaring over kringlooplandbouw verder te optimaliseren en een stap verder te brengen.

De uitstoot van stikstof door de landbouw moet flink worden verlaagd om te voldoen aan de Europese norm voor stikstofdepositie in natuurgebieden. Kringloopboeren in de NFW kunnen hierin een belangrijke rol spelen door ontwikkeling van landbouwsystemen waarbij de uitstoot van stikstof (in de vorm van ammoniak) en methaan wordt verlaagd ten opzichte van huidige systemen. Daarmee wordt de Kringloopvisie vanuit het Kabinet handen en voeten gegeven door praktische kennis en ervaringen van agrariërs. Daarnaast is het van belang om binnen de regio ook meer samenwerking te stimuleren zodat op een kleinere schaal bedrijfskringlopen kunnen worden geoptimaliseerd. 

De studiegroep van agrariërs bestaat uit een selectie van leden van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De NFW is een agrarisch collectief van Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. Van de 800 leden zijn er ongeveer 350 melkveehouder.

De samenstelling van de groep is divers, maar bestaat hoofzakelijk uit melkveehouders en gemengde (vee)bedrijven. We richten ons op een groep van circa 15–20 agrariërs die zich van elkaar onderscheiden wat betreft de bedrijfsvoering. Binnen de NFW is een al bestaande groep boeren die in dit nieuwe project samen wil optrekken en verder van elkaar wil leren. Er zijn verschillende boeren die al bezig zijn met kringlooplandbouw, dit betekent dat zij met gebruik van bedrijfseigen mest en zonder kunstmest de kringloop op het bedrijf sluitend proberen te maken. Dit betekent soms ook dat er lokale biomassa wordt ingezet voor de bedrijfsvoering. Naast kringloopboeren zijn er nog biologische boeren, gangbare boeren en intensievere boeren. Door deze verschillende bedrijfsvormen met elkaar te vergelijken, met zowel cijfers als metingen en visuele bodembijeenkomsten, wordt kennis over kringlooplandbouw breder ingezet in het landbouwspectrum.

Dit project geeft de mogelijkheid om dit te realiseren. Daarbij willen we kijken wat er haalbaar is in het verbeteren van de nutriëntenbalans en het optimaliseren van bodemleven en bodemkwaliteit. Zo onderzoeken we hoe met minder verliezen van stikstof (met name ammoniak) toch een toekomstbestendige bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd. Op deze manier wordt er gericht informatie verschaft aan een diverse groep boeren die als het ware de ambassadeurs van de kringloopgedachte in de regio moeten worden. De uitkomsten van dit project willen we vervolgens via een bijeenkomst delen met alle leden van de vereniging en met de Landbouw Adviespool, zodat op die manier ook heel Friesland kennis kan nemen van de uitkomsten.