Nieuws

Betere ruwvoervoorziening met precisielandbouw

Met plaatsspecifieke bemesting kun je zorgen voor een betere nutriëntenbenutting in grasland. Met precisielandbouwtechnieken kun je zo zorgen voor een betere kwaliteit ruwvoer.

Precisiesystemen bieden ook in de melkveehouderij perspectief voor een betere bedrijfsvoering, zo blijkt uit een special van Veeteelt over precisielandbouw. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een bodemscansysteem en dronebeelden kun je een gedetailleerd inzicht krijgen in de voedingstoestand van percelen.

Bodemeigenschappen

De komende jaren wordt de derogatie afgebouwd en stopt in 2026. Er minder mest uitgereden worden en dat heeft gevolgen voor het grasland. Door data om te zetten in taakkaarten, kun je plaatsspecifieke bemesting toepassen waardoor je kunt werken aan een optimale nutriëntenbenutting in je grasland. Op die manier kun je werken aan een betere belans tussen darmverteerbaar eiwit (DVE) en onbestendig eiwit (OEB) in gras. Je hebt dan minder krachtvoer nodig.

Inzicht in de bodemeigenschappen van een perceel kun je op twee manieren verzamelen: met een bodemscansysteem en met dronebeelden. Een bodemscanner kan met hulp van sensoren gegevens verzamelen over de zuurgraad (pH), het organische stofgehalte en de bodemtextuur. Met dronebeelden kun je op basis van kleurverschillen de bovengrondse vegetatie in beeld brengen.

Taakkaarten

De data die je met beide systemen verzamelt, moet je omzetten in zogenaamde taakkaarten die door gps-systemen kunnen worden gelezen. Op die manier kun je plaatsspecifiek meststoffen doseren of een onkruidbestrijding uitvoeren. Je bespaart zo meststoffen, middelen en tegelijkertijd werk je aan een optimale nutriëntenvoorziening voor het gras.

Dit artikel is aangepast op 28 augustus 2023.

(Bron foto: WUR Eddy Teenstra)