Nieuws

Bierfabrikant brouwt ook algensoep

Vanwege mogelijke kostenbesparing is er steeds meer interesse voor nieuwe vormen van afvalwaterzuivering. Zo wordt bij een bierbrouwer onderzocht of algen de nazuivering voor rekening kunnen nemen.

Inmiddels zijn door Acrres (Wageningen UR) twee rapporten gepubliceerd met de bevindingen van twee jaar onderzoek in samenwerking met Algae Food & Fuel en Heineken Nederland BV. Zie Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen (2012) en Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen (2013).

In laatstgepubliceerd rapport is te lezen dat de huidige vorm van afvalwaterzuivering van onvoldoende kwaliteit is om te kunnen voldoen aan de toekomstige lozingseisen: het water bevat teveel fosfor. Het huidige proces is bovendien kostbaar, energie-intensief en functioneel te beperkt.

Verwijderingsrendement

Gedurende het onderzoek wordt aan de installatie en omstandigheden waarin de algen gedijen continu gesleuteld. 'De algenreactoren blijven groen, verbeteren de waterkwaliteit en verwijderen 99% van de opgeloste minerale stikstof (NH4/ammonium)', wordt gesteld in het rapport. Het verwijderingsrendement van vooral stikstof wordt daarmee als 'goed' bestempeld.

Ondanks dat moet gesteld worden dat het water, zowel betreffende het stikstof- als fosforgehalte, nog van onvoldoende kwaliteit is om te voldoen aan toekomstige lozingseisen. Zo ligt het totale verwijderingsrendement van stikstof (N) een stuk lager dan dat van NH4 (een stikstofvorm: 'de opneembare stikstofbron voor algen').

Acrres: 'Voor stikstof bedroeg deze (het verwijderingsrendement, red.) 70-80% bij een gehalte van 8-10 mg Ntotaal/l in het reactoreffluent'. Voor fosfor werd een verwijderingsrendement behaald van 30-40% (bij een fosforgehalte 4-5 mg P/l [fosfor per liter]).

Voeding en mest

Zie ook een eerder artikel op Groen Kennisnet over proeven met algen bij afvalwaterzuiving, waaronder ook bij een aardappelverwerker. In dit artikel, zoals ook in de rapporten, wordt tevens ingegaan op de waarde die de algen hebben nadat zij hun werk gedaan hebben: Algen uit afvalwater als meststof of voeding.


(Bron foto: Pixabay)