Nieuws

Biodiversiteit belangrijk voor kringlooplandbouw

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezond ecosysteem. Daarom heeft het ook een belangrijke rol binnen de principes van kringlooplandbouw. Veehouders en akkerbouwers kunnen al snel bijdragen aan biodiversiteit op hun bedrijf.

Een gezond, veerkrachtig ecosysteem is belangrijk voor zowel de productie in de landbouw als voor de weerbaarheid van de natuur. Werken aan biodiversiteit versterkt de binding tussen de landbouw en de natuur.

In de landbouw kunnen al veel maatregelen genomen worden voor versterking van de biodiversiteit, zo blijkt uit de nieuwe publicatie Kringlooplandbouw van Wageningen University & Research. Deze maatregelen dragen ook bij aan een gezond akkerbouw- of veehouderijbedrijf.

Akkerbouw

In de akkerbouw kun je de biodiversiteit in de bodem of op het land versterken. Zo draagt niet-kerende grondbewerking bij aan gezonder, gevarieerder bodemleven en het telen en omwerken van groenbemesters als klaver, luzerne of mosterdzaad dragen ook bij aan het bodemleven en een verbeterde bodemstructuur.

Akkerranden bieden ook veel kansen voor biodiversiteit én voor de akkerbouwer zelf. Het beplanten van akkerranden met kruiden, bloemen en bomen of het plaatsen van houtwallen bevordert de aanwezigheid van bestuivers en plaagbestrijders. Dit kan het gewas ten goede komen. Ook kleinere percelen met verschillende gewassen of strokenteelt draagt al snel bij aan de biodiversiteit, aldus onderzoeker Dirk van Apeldoorn.

Veehouderij

Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, kluut, slobeend, kuifeend en scholekster zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Met kruidenrijk grasland, greppel-plasdrassen of het combineren van landbouw en bomen volgens de principes van agroforestry kun je een positieve bijdrage leveren aan weidevogelbeheer, zo blijkt uit de publicatie.

Op een later tijdstip de eerste snede maaien, biedt jonge vogels de kans op te groeien totdat ze kunnen vliegen. In het kader van agrarisch natuurbeheer kun je voor dit uitstel financieel gecompenseerd worden door de provincie, zegt melkveehouder Alex Datema.

Gestapelde beloning

Diensten in het kader van agrarisch natuurbeheer, zoals permanent grasland of akkerranden hebben ook positieve uitwerking op het werk van bijvoorbeeld waterschappen en organisaties voor natuurbeheer. Ze kunnen de boer daar dan ook financieel voor compenseren. Deze gestapelde beloning kan voor een agrarisch ondernemer een goede drijfveer zijn om te werken aan verbetering van de biodiversiteit op het bedrijf.

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het portaal Kringlooplandbouw.

(Bron foto: Jeyaratnam Caniceus via Pixabay )

Publicaties

(11)