Nieuws

Biodiversiteit tegen Phytophthora

Een teeltsysteem met meer biodiversiteit beperkt de aantasting van Phytophthora in aardappelen en verhoogt de opbrengst.

Schaalvergroting in de akkerbouw heeft er voor gezorgd dat op grote percelen grote hoeveelheden uniforme producten worden geproduceerd. Door deze ontwikkeling is het landbouwsysteem minder divers en daardoor waarschijnlijk kwetsbaarder voor onverwachte omstandigheden. Het is de aanleiding voor een onderzoek naar een weerbaarder landbouwsysteem met meer biodiversiteit. Kan dat helpen de de druk van ziekten en plagen te verminderen? Het onderzoeksrapport ‘Aardappel in een Biodivers teeltsysteem’ laat zien dat er perspectieven zijn.

Biodiversiteit

Van 2010 tot 2014 is een proef opgezet. In een perceel biologische geteelde aardappelen werden diverse maatregelen genomen om de biodiversiteit te verhogen. Verschillende gewassen werden in smalle gewasstroken naast elkaar gelegd, met daartussen een bloemenstrook om een betere opbouw te krijgen van natuurlijke vijanden. Om het bodemleven beter in stand te houden is er niet geploegd en is alleen niet-kerende grondbewerking toegepast. Dit biodivers gewas werd vergeleken met een gewoon biologisch geteeld gewas van het ras Ditta in monocultuur op dezelfde locatie.

Ziektereductie

Uit de resultaten blijkt, dat het systeem Biodivers werkt om de aantasting van Phytophthora infestans te beperken. De reductie verschilde per jaar en varieerde van minder dan 5% tot meer dan 20 %. De gemiddelde ziektereductie lag op 16%, dat is statistisch een betrouwbaar verschil. Ook de opbrengst was hoger, gemiddeld 4 ton per hectare. Vergelijk je alleen het voor Phytophthora gevoelige ras Ditta dan is de opbrengstverhoging gemiddeld 3,7 ton per hectare. De rapportage is een tussenrapportage, het onderzoek loopt nog door tot 2016.

(Bron foto: AOC Raad, beeldenbank gewasbesherming)