Menu
Project

Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied

Veenweide gebied - MabelAmber via Pixabay
Bron foto: MabelAmber (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
Dit project verkent mogelijkheden in veenweidegebieden bij radicale verhoging van grondwaterpeil (omwille van het beperken van broeikasgasemissies en bodemdaling) voor landgebruik, biodiversiteit, productie van biomassa en economische perspectieven.

false

Publicaties

Links

(1)