Nieuws

Biodiversiteitsmonitor als basis voor verdienmodellen in melkveehouderij

Met de biodiversiteitsmonitor, die begin juli gelanceerd werd, willen FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de melkveehouderij helpen bij het herstel en behoud van natuur. De monitor kan een belangrijke factor worden in de verdienmodellen van de melkveehouderij in de toekomst.

De melkveehouderij in Nederland beslaat tweederde van het agrarisch gebied. Daarmee is de sector de grootste landgebruiker van Nederland. Tegelijkertijd is dat land een belangrijk leefgebied voor wilde planten en dieren. Maar de biodiversiteit op het boerenland staat sterk onder druk. De aantallen van verschillende soorten weidevogels dalen bijvoorbeeld. Daarvoor zijn verschillende oorzaken: verdroging, schaalvergroting, vermesting, zo is te lezen in het rapport 'Aanpak biodiversiteit binnen de zuivelketen'. Het grasland wordt vaker gemaaid waardoor de diversiteit aan soorten gras en kruiden in het grasland afneemt.

Biodiversiteit

De uitdaging voor de melkveehouderij is de achteruitgang in de biodiversiteit te stoppen. Veel melkveehouders nemen al maatregelen, ze zetten zich in voor weidevogels bijvoorbeeld. Maar het is lastig dit goed in te passen in de bedrijfsvoering. Met de biodiversiteitsmonitor denken de initiatiefnemers FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds een instrument te hebben om melkveehouders te helpen. Ze vinden het belangrijk: De verscheidenheid en rijkdom aan planten en dieren en de diensten die de natuur levert, zijn het natuurlijk kapitaal. En de landbouw heeft dat natuurlijk kapitaal nodig. Boeren zijn immers afhankelijk van een gezonde bodem, schoon water en voldoende mineralen.

Prestatie-indicatoren

Die biodiversiteitsmonitor, ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut, laat zien wat het effect is van verschillende maatregelen die je in je bedrijfsvoering neemt. In de monitor zijn verschillende 'kritieke prestatie indicatoren' (kpi's) gedefinieerd. Zo'n kpi moet meetbaar zijn, je moet op korte termijn resultaten kunnen zien. Hoe is je score op gebied van ammoniakuitstoot bijvoorbeeld of mineralenverlies? Hoe zit het met het soortenbeheer of de samenstelling van kruidenrijk grasland?

Verdienmodellen

Het idee is dat je die kpi's in zou kunnen zetten in de zuivelketen. Je zou melkveehouders voordelen kunnen bieden op basis van de resultaten. Zo wil de Rabobank melkveehouders die goed scoren in de biodiversiteitsmonitor bij nieuwe investeringen in aanmerking laten komen voor rentekorting via een groenlening. Op deze manier kan de biodiversiteitsmonitor een basis vormen voor nieuwe verdienmodellen in de zuivelketen.

(Bron foto: Shutterstock)