Nieuws

Biomassa als duurzaam alternatief

Volgens de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa is biomassa de komende decennia onmisbaar als grondstof voor materialen, energie en brandstoffen. Voorwaarde is wel dat er duurzaam wordt geproduceerd.

In de brochure 'Duurzame biomassa: voor betere materialen, energie en brandstoffen' geeft de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) een beknopt overzicht van de adviezen die zij de afgelopen jaren heeft gegeven met betrekking tot de duurzaamheid van biomassa.

Naar minder energie

Het gebruik van biomassa zal volgens de commissie geleidelijk opschuiven van energiebron naar grondstof voor materialen en chemische producten. De energie (elektriciteit of warmte) zal uiteindelijk grotendeels worden opgewekt uit reststromen die niet elders bruikbaar zijn. Voorlopig ziet de commissie bio-energie echter als onmisbaar - naast zonne- en windenergie - om de doelstellingen voor broeikasgasreductie en hernieuwbare energie te halen.

Risico's van biomassa

Naast de voordelen bespreekt de Commissie Corbey ook de nadelen en de risico's van biomassa. Daarbij worden ook oplossingen aangedragen om negatieve gevolgen te voorkomen. Milieurisico's en sociale risico’s als ontbossing en landonteigening kunnen grotendeels worden voorkomen door brede duurzaamheidseisen te hanteren bij de productie van biomassa.

Daarnaast kan duurzame biomassa zo efficiënt mogelijk benut worden met behulp van bioraffinage en cascadering. Cascadering betekent dat biomassa ingezet moet worden daar waar de toegevoegde waarde en de broeikasgasreductie het hoogst zijn. De Commissie Corbey adviseert om voorrang te geven aan voedselvoorziening, medicijnen en biochemicaliën boven biobrandstoffen en bio-energie.

Gericht beleid nodig

De commissie ziet wereldwijd voldoende potentieel voor de toepassing van biomassa. Maar om duurzame biomassa beschikbaar te maken, zijn grote (beleids)inspanningen en investeringen nodig. Een geleidelijke verhoging van het aandeel duurzame biomassa in voedsel, materialen, energie en brandstof is nodig om de transitie naar een goede businesscase voor duurzame landbouw van biomassa mogelijk te maken.

Bron foto: Thinkstock