Nieuws

Bodem Informatie Systeem (BIS) bundelt hoogwaardige bodemfysische kennis

De bodem is bepalend voor de functie en de inrichting van onze leefomgeving. Door een steeds intensiever gebruik van de bodem is goede fundamentele kennis van de bodem nodig om gezonde voeding en een veilige en prettige leefomgeving te kunnen garanderen.

Volgens het rapport 'Bodemfysische gegevens in BIS' bepaalt de fysische conditie van de bodem (bodemvocht, bodemlucht, bodemtemperatuur en bodemstructuur) voor een groot deel de wisselwerking tussen biochemische kringlopen, nutriëntenkringlopen, de afbraak van organische giftige stoffen en de uitstoot of opname van broeikasgassen uit of in de grond.

Meer kennis nodig

Volgens het rapport maken overheden overheden en diverse nationale en internationale organisaties zich steeds meer zorgen over bodemdegradatie en klimaatverandering als gevolg van de intensivering en veranderingen van landgebruik. Dit kan de voedselvoorziening, biodiversiteit en de werking van natuurlijke ecosystemen negatief beïnvloeden. Daarom is er een toenemende behoefte aan inzichten, methoden en technieken om tot duurzaam en gezond bodemgebruik te komen. Om gedegen onderzoek te doen hiervoor zijn landsdekkende gegevens nodig van goede kwaliteit.

Update

Om te voldoen aan de grote behoefte aan actuele bodemfysische gegevens en omdat de huidige databases (zoals Staring en Priapus) onvoldoende opschalingsmogelijkheden bieden, zijn er in eerste instantie 100 nieuwe bodemmonsters genomen. De bodemfysische en de bijbehorende beschrijvende gegevens hiervan zijn vervolgens ondergebracht in het nieuwe systeem BIS (Bodem Informatie Systeem). Daarnaast is van 91 bestaande bodemfysische gegevens uit het eerdere systeem Priapus een koppeling gelegd met beschrijvende gegevens in BIS en de literatuur, zodat er uiteindelijk in totaal 191 bodemfysische monsters beschikbaar zijn.

Landsdekkende database

Met deze datareeks is een basis gelegd voor een landsdekkende database, waarvan de gegevens eventueel ook weer in andere databases gebruikt kunnen worden, zoals het Nederlandse BRO en het Europese INSPIRE. Het uiteindelijke doel is een systeem dat beleidsmakers en andere gebruikers helpt bij het beantwoorden van lokale, nationale en grensoverschrijdende vraagstukken.


(Bron foto: Thinkstock)