Nieuws

Bodembiologie als basis voor toekomstbestendige landbouw

De bodembiologie wordt in de landbouw op dit moment onderbenut terwijl het de sleutel kan zijn tot het creëren van economische waarde in een toekomstbestendige landbouw. Wil je bodembiologie beter benutten, dan is kennisontwikkeling nodig.

De bodem is meer dan chemie en fysica, schrijven Sven Stielstra, Marlea
Wagelmans en Emiel Elferink in het tijdschrift Mileu. Het bodemleven in de vorm van micro-organismen zoals schimmels en bacteriën spelen een belangrijke maar onderkende rol in de functionaliteiten van de bodem. Deze micro-organismen zetten bijvoorbeeld biomassa om in organische stof, leggen stikstof vast uit de atmosfeer en maken gebonden fosfaat vrij. De auteurs stellen in het artikel 'Bodembiologie sleutel landbouw van de toekomst' dat de mogelijkheden voor bodembiologie op dit moment onderbenut worden.

Kennisontwikkeling

Zou je de bodembiologie beter benutten, dan kun je een duurzame ontwikkeling van de agrarische sector stimuleren. Maar om dat te kunnen, is kennisontwikkeling nodig. 'We zitten nog in de kennisontwikkelingsfase,' aldus de auteurs: 'nog niet alle processen zijn in beeld, nog niet alle interacties zijn bekend'.

Projecten

Om kennis te ontwikkelen is er in de drie noordelijke provincies een project ‘Bodemgezondheid in de landbouwpraktijk van Noord-Nederland’ gestart. Met verschillende akkerbouwers wordt gekeken hoe je je kennis over bodemgezondheid beter kunt benutten. Op verschillende percelen wordt de bodembiologie geanasyseerd. Wat kan een akkerbouwer er mee?

En in het project Blauw Afval, Groene Waarde - waarbij net als bij het vorige project het lectoraat  Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein is betrokken - wordt gekeken of je afval uit de garnalenverwerking kunt gebruiken als bodemverbeteraar in de bloembollen-en pootaardappelenteelt. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van ziekteverwekkende schimmels of aaltjes?

(Bron foto: Shutterstock)