Nieuws

Bodemmaatregelen om bodemziekten te beheersen

Bodemziekten veroorzaakt door schimmels en aaltjes leiden tot schade in de Nederlandse akkerbouw. Deze schade is alleen te beperken door ziekten te voorkomen. Een rapport geeft een overzicht van de verschillende bodemmaatregelen die je kunt nemen. Vruchtwisseling is de belangrijkste maatregel.

Lang niet alle bodempathogenen zijn eenvoudig te beheersen. Bestrijding van bodempathogenen is nagenoeg onmogelijk. Je zult dus in moeten zetten op preventie: het voorkomen van schade. Vruchtwisseling, het afwisselen van verschillende gewassen, is de belangrijkste maatregel, aldus de opstellers van het onderzoeksrapport 'Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen'.

Vruchtwisseling

In het rapport, dat is opgesteld in opdracht van BO Akkerbouw, wordt een overzicht gegeven van de bodemmaatregelen die je kunt inzetten om bodempathogenen te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui. In het rapport worden verschillende aaltjessoorten, schimmels, schimmelachtigen en een bacteriesoort behandeld. De voornaamste beheersingsmaatregelen die worden behandeld zijn: vruchtwisseling, gebruik van organische stof, bodembewerking, pH en specifieke mineralen, biologische bestrijding, inundatie en anaerobe grondontsmetting.

Naast vruchtwisseling worden er wel vaak mogelijkheden genoemd als het gebruik van compost, specifieke organische stoffen, biologische bestrijding en meer recent ook groenbemesters. Maar - zo meldt het rapport - er is op dit moment weinig dat als bewezen effectief gezien kan worden. Bij het gebruik van groenbemesters is er veel aandacht voor resistentie tegen specifieke aaltjessoorten om grond gericht te laten uitzieken.

Kosten

Voor sommige bodempathogenen zijn specifieke maatregelen beschikbaar. Zo kun je de pH verhogen tegen Aphanomyces en knolvoet of tagetes telen tegen het wortellesieaaltje. Ook behoren inundatie, anaerobe grondontsmetting en onkruidbestrijding tot mogelijkheden, maar de technische uitvoerbaarheid en de kosten zijn vaak een belemmering voor toepassing in de praktijk.

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van specifieke organische stoffen bij de beheersing van bodempathogenen. Hoewel het effect sterk varieert, lijken diverse resultaten wel perspectieven te bieden voor de toekomst. Zo kan chitine gunstige effecten hebben. Maar de betaalbaarheid is hierin ook een probleem.

Het rapport is opgesteld op basis van kennis uit de wetenschappelijke literatuur en kennis aanwezig bij experts vanuit lopend onderzoek. Het literatuuronderzoek maakt onderdeel uit van het langjarige onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer.(Bron foto: Thinkstock)