Nieuws

Bodemprojecten Veenkoloniën

In samenwerking met studenten Hogeschool van Hall Larenstein, Terra en Wageningen University werkt de Kenniswerkplaats Veenkoloniën mee met negen praktijknetwerken. In dit artikel besteden we aandacht aan projecten die gericht zijn op bodem.

Samenwerking akkerbouw en veehouderij

Opdrachtgever : H. Mentink
Begeleider: D. Kuiper
Studenten: J. Arkink, L. Ebbinge, S.J. Heeres & M. Swaving

Voor de melkveehouder wordt eiwit in zijn rantsoen steeds belangrijker. Immers eiwit is op de markt duur, maar het is wel nodig voor de veestapel om een goede productie te halen.

Vanuit dit oogpunt zou er een samenwerking kunnen ontstaan tussen de melkveehouder en de akkerbouwer. Dit wil zeggen dat de akkerbouwer eiwitrijke gewassen voor de melkveehouder gaat telen. Door het toepassen van vanggewassen die eiwitten produceren kan er een win/win situatie gecreëerd worden, immers men voldoet aan de verplichte vergroening en er worden ook nog eens eiwitten geoogst die in de melkveehouderij toe te passen zijn in het rantsoen.

De drie eiwitrijke gewassen die zijn onderzocht die toe te passen zijn binnen de vergroening (van gewassen) zijn: luzerne, klaver en veldboon.

Conclusie

Uit het onderzoek is gebleken dat luzerne of veldboon het best toepasbaar is als vanggewas.

Veldboon heeft een hoge opbrengst qua eiwitten maar is extreem gevoelig voor aaltjes in de grond. Luzerne heeft een lagere opbrengst qua eiwit maar heeft ook een goede pensprikkelende werking waar de gezondheid van het vee enorm mee vooruit kan gaan. Tevens heeft luzerne geen last van aaltjes. Dit is ook weer een enorm voordeel voor het daaropvolgende gewas dat geteeld gaat worden op die desbetreffende gronden.

Financiële voordelen

Opdrachtgever: F. Oudman
Begeleider: D. Kuiper
Studenten: Auke ter Braak, Hendrik Elzinga & Paul den Engelsen

De laatste jaren zijn er veel onderzoeken geweest naar samenwerkingen tussen melkveehouders en akkerbouwers. Hieruit is gebleken dat er vele grote financiële voordelen te behalen zijn. Oplopend tot wel €600,- per hectare.

Studenten van Van Hall Larenstein Leeuwarden hebben een dergelijk onderzoek gedaan naar samenwerking tussen een veehouder en een akkerbouwer in de Veenkoloniën die met hun bedrijf enkele kilometers van elkaar af zitten.

Uit verschillende interviews met akkerbouwers een melkveehouders die al met elkaar samenwerken, is gebleken dat de twee samenwerkende partijen elkaar goed moeten liggen. Dit omdat ze elkaar iets moeten gunnen. Het te behalen voordeel is namelijk niet constant en niet altijd in geld uit te drukken. Het ene jaar heeft partij A meer voordeel uit de samenwerking en het andere jaar plukt partij B de vruchten. Volgens de berekeningen, gedaan in het onderzoek, gaan beide partijen erop vooruit. Wel is gebleken dat voor de akkerbouwer het voordeel beter in geld uit te drukken is dan voor de veehouder.

De werking van humuszuren op fosfaatbeschikbaarheid

Opdrachtgevenr: R. Kamps
Begeleider: D. Kuiper
Studenten: R. Hulsebosch,T. Sijtsma, R. te Velde

Door steeds strenger wordende bemestingseisen moet er efficiënter omgegaan worden met de mineralen die voor handen zijn. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er grote hoeveelheden fosfaat vastgelegd zijn in de organische stof. Een mogelijkheid is om deze mineralen versneld beschikbaar te maken doormiddel van zogenaamde humuszuren. Deze zuren breken de organische stof af en maken zo het fosfaat vrij. Er zijn een aantal middelen die deze humuszuren bevatten. De middelen die onderzocht zijn, zijn: Humic, Ligno Humat en Natur Complex-G. Deze zijn getest op 3 verschillende grondsoorten om ook het effect per grondsoort te kunnen bepalen. Hieruit blijkt dat in het algemeen de middelen mogelijk een positief effect hebben op de beschikbaarheid van fosfaat maar dat er binnen de grondsoorten veel verschil is in werking tussen de middelen.

Uit het onderzoek kon geconcludeerd worden dat Humic en Ligno Humat de beste werking hebben op de humusrijke gronden. Natur Complex-G heeft de beste werking op gronden met een lager humusgehalte.

Klei naar de Veenkoloniën

Opdrachtgever: H. de Vries
Begeleider: D. Kuiper
Student: Tom Maathuis

Inventarisatie van verschillen die ontstaan bij het gebruiken van klei-achtige producten om de bodem te verbeteren.

Het Veenkoloniale gebied staat bekend om de grote zandstormen van opgewaaid zand van de akkerbouwpercelen. Deze problematiek heeft grote gevolgen voor de akkerbouw. Elke akkerbouwer moet rekening houden met het risico dat het een droog jaar wordt en dat het begint te stuiven. De zand- en dalgronden houden vocht minder goed vast wat de reden is voor onderzoek naar een beter teeltsysteem of producten die de grond kunnen verbeteren. Eén van die methodes is het uitrijden van klei over deze gronden.

In dit praktijknetwerk is onderzocht wat voor invloeden de producten: pure oldambtster klei, bentoniet in de vorm van slurry, droge bentoniet, slurry van Cosun hebben op de bodemstructuur en gewasopbrengsten. Daarna is gekeken of de producten een dermate invloed hebben dat ze zijn af te raden.


(Bron foto: Wikipedia)