Nieuws

Bodemscansystemen leveren betrouwbare bodeminformatie

De bodemeigenschappen die door verschillende sensorsystemen kunnen worden verzameld, leveren betrouwbare informatie op. Dat biedt perspectief voor de inzet bij precisielandbouw.

Om efficiënt gewassen te telen is het belangrijk dat je de eigenschappen van de bodem kent. Zo kun je efficiënter omgaan met middelen en emissies van schadelijke stoffen beperken. De meest gebruikte methode is het nemen van een grondmonster van een perceel die je laat analyseren in een laboratorium. Dit onderzoek levert belangrijke informatie op, zoals het gehalte organische stof, het gehalte aan kleideeltjes (lutum) of de voedingstoestand.

Bodemscansystemen

Met bodemscansystemen die gebruik maken van sensortechnieken kun je ook informatie over bodemeigenschappen verzamelen. De scansystemen die over het veld rijden maken gebruik van verschillende meetprincipes zoals elektrische geleidbaarheidsmetingen, spectrale-reflectiemetingen of een zuurgraadmeting. Daarnaast kun je ook gebruik maken van sensorsystemen die op afstand werken zoals drone- of satellietwaarnemingen die gebruik maken van kleurencampers of  multi-spectrale camera’s. De vraag is of die systemen betrouwbare informatie opleveren.

Dat was de vraag van een aantal ondernemers die deelnemen aan de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL). In 2018 is een veldproef uitgevoerd op zavelgrond in de Noordoostpolder om te onderzoeken of de resultaten van bodemscansystemen betrouwbaar zijn. De gegevens zijn vergeleken met de resultaten van de referentiemonsters.

Vergelijkend onderzoek

In 2019 is de proef herhaald op een perceel kleigrond met tarwestoppels in de Wieringermeerpolder. Er zijn in augustus 2019 bodemscans uitgevoerd met vijf verschillende systemen: Passieve Gamma Bodemscanner, de Veris MSP3, BioScope remote sensing, SoilXplorer en Dualem 21 S. Aan de leveranciers van de bodemscansystemen werd gevraagd digitale kaarten van de ruimtelijke variatie in organische stof, lutum en pH op te leveren. Tegelijkertijd werden ook grondmosters genomen voor analyse in een laboratorium.

Uit het rapport 'Bodemscans voor precisielandbouw' blijkt dat de bodemscans de vergelijkende toets doorstaan. Het bodemscansysteem van Veris komt als beste uit de analyse, op kleine afstand gevolgd door de Passieve Gamma Bodemscanner. Opvallend is het remote sensing van BioScope ook redelijk goede lutumkaarten kan leveren, zo meldt het rapport.

De kaarten die door SoilXplorer worden opgeleverd, zijn afgeleid van een geleidbaarheidsmeting. Bij deze kaarten is een interpretatieslag door de boer of zijn adviseur nodig.

(Bron foto: Still YouTube)

Links

(1)