Nieuws

Bodemverrijking met reststromen

Kun je reststromen van teeltbedrijven of natuurbeheerders inzetten om het organisch stofgehalte van de bodem te vergroten? En wat is de bemestingswaarde? Verschillende onderzoeksprojecten zoeken naar mogelijkheden.

Koolstofrijke meststoffen als turf, plaggen of compost worden al eeuwenlang ingezet om het organisch stofgehalte van de bodem te vergroten. Naast een bemestende werking, hebben deze organische stoffen andere positieve effecten: ze versterken het bodemleven, zorgen voor een betere structuur en dragen mogelijk bij aan de ziektewering van de grond. Na de komst van kunstmest werden organische meststoffen minder vaak gebruikt. Het zorgde voor een drastische daling van het organisch stofgehalte in de bodem, schrijft het Vlaamse vakblad Sierteelt&Groenvoorziening.

Plagsel

In het artikel 'Natuurbeheerresten geschikt voor land- en tuinbouw' beschrijft het vakblad hoe je resten uit bos- en natuurbeheer kunt inzetten als bodemverrijkende meststof. Als mogelijke meststoffen noemen ze gecomposteerde heidesnippers of heidechopper, heideplagsel en bosplagsel. In het project Heath4Peat kijkt het Vlaamse Proefcentrum voor Sierteelt of je in plaats van veenproducten of turfstrooisel deze meststoffen toe kunt passen in zuurminnende boomkwekerijgewassen. Uit de praktijkproeven in diverse gewassen blijkt dat de meeste planten met een van die restproducten beter groeien dan zonder, maar er is nog aanvullend onderzoek nodig.

Restproducten

In Nederland keken onderzoekers van PPO naar de mogelijkheid van restproducten van teeltbedrijven. Kun je die producten centraal composteren, vervolgens inzetten als meststof en zo werken met een gesloten mestboekhouding? Met die vraag werden praktijkproeven uitgevoerd. Het bleek bij een centrale compostering lastig te zijn met een gesloten mestboekhouding te werken. En het apart composteren van de reststromen van de bedrijven is praktisch niet goed uitvoerbaar. Bovendien kun je dan de kwaliteit niet garanderen, zo blijkt uit het rapport Compostering reststromen van vaste planten- en zomerbloementelers.

De akkerbouwsector zoekt ook naar mogelijkheden om gecomposteerde reststromen in te zetten als bodemverbeteraar. In een praktijknetwerk van de Stichting Veldleeuwerik zoeken zij naar praktische toepassingsmogelijkheden. De brochure 'Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw' van het Louis Bolk Instituut beschrijft de mogelijkheden.

(Bron foto: Thinkstock)