Nieuws

Boer krijgt met KPI’s instrument voor duurzamere bedrijfsvoering

Akker met graan en korenbloemen - congerdesign via Pixabay
Bron foto: congerdesign, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Kritische Prestatie Indicatoren
  • Interessant voor
    Boeren, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
KPI’s, oftewel Kritische Prestatie Indicatoren, worden gezien als een middel voor boeren om bij te dragen aan een betere bodem, meer biodiversiteit en klimaatdoelen. Het is een systematiek die overgewaaid is uit het internationale bedrijfsleven.

Het ministerie van LNV heeft aan een consortium van partijen - WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand - opdracht gegeven om een KPI-systematiek te ontwikkelen voor Kringlooplandbouw. Om voldoende draagvlak in de boerenpraktijk en bij de betrokken ketenpartijen te krijgen worden gebiedspilots ingericht als experimenteergebieden, beschrijft de Notitie Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s.

Kritische Prestatie Indicatoren kunnen breed worden ingezet, zoals op het gebied van stikstofefficiëntie, organische stof balans, het aandeel natuur en landschapsbeheer. Uiteindelijk moet het sturen op prestaties bijdragen aan verbetering van klimaat, biodiversiteit, water-, lucht- en bodemkwaliteit en dus zichtbaar zijn in metingen van bijvoorbeeld de samenstelling van het slootwater, concentraties van ongewenste stoffen in de lucht of het aantal weidevogels.  

Sturen op doelen aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) is een systematiek die in het internationale bedrijfsleven al tientallen jaren gebruikt wordt. Voor agrarische bedrijven biedt deze systematiek mogelijkheden om te toetsen in hoeverre het bedrijf voldoet aan de principes van kringlooplandbouw, vindt het ministerie. 

Biodiversiteitsmonitor 

De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij maakt al jaren gebruik van KPI’s. Het gaat daarbij onder meer over de milieudruk, het percentage kruidenrijk grasland op het areaal of het aantal landschapselementen dat wordt onderhouden. De Biodiversiteitsmonitor wordt vanaf 2015 ontwikkeld door Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut, in opdracht van, de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds en FrieslandCampina. 

Vanaf 2018 kent ’s lands grootste melkcoöperatie het beloningssysteem ‘On the way to planetproof ’. Via een keurmerk worden melkveehouders gestimuleerd om meer hectares te benutten voor natuurbeheer, kruidenrijk grasland en blijvend grasland. Ook worden ze aangemoedigd om meer voer op het eigen bedrijf te verbouwen. 

Monocultuur raaigras 

‘De basiskwaliteit van het agrarisch ecosysteem in de melkveehouderij is de laatste decennia flink verslechterd; die moet echt beter’, zegt bioloog Anne van Doorn, projectleider natuurinclusieve landbouw bij Wageningen Environmental Research, in Wageningen World.

 ‘De monocultuur van het hoogproductieve Engels raaigras, het gebrek aan kruiden en de wankele staat van het bodemleven zijn illustratief voor de staat van het huidige agro-ecosysteem. We hebben sterke aanwijzingen dat de insectenaantallen in Nederland flink teruglopen, van onder meer graslandvlinders weten we dat zeker.’  

Vijftig tot zestig procent van het landbouwareaal – wat neerkomt neer op ruwweg één miljoen hectare grasland, een kwart van het Nederlandse oppervlak – is bestemd voor 1,6 miljoen koeien. Kruidenrijk grasland verbetert de bodemstructuur en het bodemleven. Langjarig grasland legt veel koolstof vast en kent ook een rijk bodemleven. 

Maatregelen akkerbouw 

De brochure 'Natuurinclusieve bedrijfsvoering' beschrijft verschillende praktische maatregelen die melkveehouders en akkerbouwers kunnen nemen. Per maatregel wordt kort ingegaan op de bijdrage aan biodiversiteit, de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de impact op kosten en opbrengsten voor verschillende bedrijfstypen. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen als het toepassen van meer weidegang, meer grasland in plaats van mais of voor akkerbouwers niet kerende grondbewerking of de inzet van meer vlinderbloemige gewassen. 

Voor akkerbouw zijn er KPI's ontwikkeld voor het percentage rustgewassen, het percentage groenbemesters, de organische stofbalans, het stikstofoverschot, agrarisch natuurbeheer en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Bronnen

(5)