Nieuws

Boeren & data: biedt digitaliseringsvisie dé uitkomst?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Digitalisering Landbouw
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Er zijn meer dan twintig platforms voor precisielandbouw en er bestaat nog geen regelgeving of handvatten vanuit de overheid. De recentelijke Kamervragen over de inzet van big data binnen de landbouw zijn door het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) beantwoord. Uit deze antwoorden blijkt dat er nog veel knelpunten zijn en de overstap voor boeren allesbehalve soepel verloopt. Op het gebied van big data en de verschillende softwarepakketten is nog veel winst te behalen.

Kamervragen over data

De Kamervragen zijn duidelijk: de overheid wil meer inzicht in wat data oplevert en vooral over hoe deze data wordt bewaard en beveiligd. Het digitaliseren van de landbouw levert ontzettend precieze en waardevolle data op die ingezet kan worden in de verduurzaming binnen de landbouw. Het ministerie eist wél dat er duidelijke kaders moeten komen op het gebied van databescherming en eigendom. Om de boeren mee te krijgen in deze veranderingen moet het verdienmodel duidelijk zijn. Deze randvoorwaarden worden verwoord in de ‘digitaliseringsvisie’ die het ministerie van LNV aan het opstellen is. Het behoud van eigen regie van de boer over de data is cruciaal. Echter, moeten de gedragscodes hierover wel duidelijk worden geformuleerd. Juridisch is er namelijk nog niets vastgelegd.

Subsidies en ondersteuning voor boeren

Een van de grootste knelpunten is, volgens de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), dat er geen zekerheid is over het verdienvermogen. Wederom is er sprake van randvoorwaarden waar de data en KPI’s aan moeten voldoen, zodat het voor boeren geld oplevert om data te verzamelen, te analyseren en toe te passen. Over de subsidies en ondersteuning aan boeren die willen overstappen, schrijft de minister van LNV in het kamerstuk het volgende: “In de loop van dit voorjaar wordt de pilot van het Investeringsfonds Omschakeling operationeel, waarmee achtergestelde leningen (risicodragend kapitaal) wordt versterkt aan agrarisch ondernemers die investeringen doen voor een extensieve en/of meer circulaire bedrijfsvoering. In de loop van dit jaar zal daarnaast ook een werkkapitaalregeling operationeel worden, die zich richt op tijdelijke kasstroomverlichting tijdens de omschakelperiode. Tot slot, heb ik aangegeven dat middelen uit het Economisch Herstelfonds (Next Generation EU) ingezet worden voor twee landelijke regelingen gericht op precisielandbouw, water (waaronder droogte en verzilting), digitalisering en natuurbeheer.”

Oproep aan softwarebedrijven

Wie overstapt naar precisielandbouw, krijgt te maken met verschillende programma’s en softwarepakketten. De software is nodig om tot in het kleinste detail inzicht te krijgen. De stichting AgroConnect is al jaren bezig om de bestaande knelpunten op te lossen. De lijst van verbeterpunten op het gebied van software is lang. Zo moeten er betere afspraken gemaakt worden over het delen van data tussen de partijen. Algoritmes worden te langzaam ontwikkeld: ieder merk heeft merkafhankelijke software waardoor je gedwongen wordt bij één merk alles af te nemen en ondanks de snelgroeiende innovaties moet er ook gestandaardiseerd worden. NPPL-deelnemer en aardappelteler Jacob van den Borne noemt de slechte communicatie tussen de verschillende softwarepakketten en leveranciers dé reden waarom precisielandbouw maar niet van de grond komt. Kortom, de mogelijkheden zijn voorlopig nog te beperkt.

De oplossing? Volgens ArgroConnect moeten boeren, ofwel de klanten van de softwarebedrijven, de software-ontwikkelaars uitdagen. De boeren moeten de bedrijven aansporen tot het meedenken met hun klanten. Hopelijk schept – ook op dit vlak - de digitaliseringsvisie van het ministerie van LNV meer duidelijkheid.

(Foto: Guy Ackermans, Shutterstock)