Nieuws

Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden

Sloot
Bron foto: Eddy Teenstra, Brand Portal WUR
Samenvatting
  • Onderwerp
    Weidebeheer
  • Interessant voor
    Natuurinclusieve boeren
Bekijk de bronnen
Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.

Douwe Geerts, student Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft tijdens zijn stage bij Vogelbescherming Nederland een interessant rapport geschreven over vernattingsmaatregelen in veenweidegebieden en het effect hiervan op boerenlandvogels. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van literatuur. Hij heeft zich gericht op vier verschillende maatregelen: greppelinfiltratie, plas-drassen, onderwater- en drukdrainage en het opzetten van het slootwaterpeil.

In onderstaande tabel staat samengevat wat de maatregelen inhouden en wat de voordelen hiervan zijn voor het weidevogelhabitat.

Tabel 1: Watermaatregelen en de voordelen hiervan voor het weidevogelhabitat

Tabel 1: Watermaatregelen en de voordelen hiervan voor het weidevogelhabitat

Zoals te zien in de tabel, kunnen alle vier de maatregelen een positief effect hebben op het weidevogelhabitat. Bij onderwater- en drukdrainage is er wel een risico op baggervorming en nutriëntenuitspoeling naar het grondwater. Daarom zal het invoeren van deze maatregelen gepaard moeten gaan met een lagere bemestingsgraad. Het opzetten van het slootwaterpeil kan leiden tot afkalving en erosie van slootkanten, dit is niet goed voor de waterkwaliteit. Daarom wordt aangeraden om slootkanten af te vlakken.

Bekijk vooral de factsheet die Douwe Geerts heeft gemaakt waarin zijn rapport wordt samengevat. Hier kun je meer lezen over onder andere aanvullende weidevogelmaatregelen in het veenweidegebied, de kosten van de watermaatregelen en de impact die het kan hebben op de agrarische bedrijfsvoering.